Miks on ekspedeerija jaoks oluline sõlmida ekspedeerija vastutuskindlustuse leping?

Miks on ekspedeerija jaoks oluline sõlmida ekspedeerija vastutuskindlustuse leping?

Sageli kerkib üles küsimus, et miks peaks ekspedeerijal olema vastutuskindlustuse poliis, kui suurem osa autovedajaid on kindlustanud oma vastutuse veosega toimuvate kahjude osas? Allpool on mõned näited, miks ekspedeerijad peaksid oma vastutuse ise kindlustama.

Kahju tekib ekspedeerija eksimuse tõttu

Kuigi suurem osa kahjusid toimub just kauba veol, mille eest vastutab allvedaja, siis üsna sageli langeb vastutus kahju eest nimelt ekspedeerijale. Näiteks anti valed juhised kauba transpordirežiimi osas, edastati ekslik sihtkoht, eksiti dokumentide täitmisel jne. Suurematel ekspedeerijatel on oma vahelaod, kus toimunud kahjude osas võib samuti süü lasuda ekspedeerijal: näiteks kui juhtub laadimisõnnetus, veekahju, vargus laost, vale kauba väljastamine jne.

Ekspedeerija ja allvedaja vastutavad kahju osas erineval määral

Näiteks organiseerib ekspedeerija veose transpordi Hispaaniast Eestisse, milleks kasutab erinevaid allvedajaid. Viimases veoahelas, Eesti-sisesel transpordil, toimub kahju, mille kestel veos hävib. Allvedaja kindlustusselts hüvitab hävinenud kauba ja veoraha, mille suuruseks oli 100 eurot, sest vedaja vastutab veoraha osas just talle tasutud veoraha ulatuses. Kuna veo tellija tasus ekspedeerijale kogu transpordi eest 5 000 eurot, siis ekspedeerija vastutab veo tellija ees sama suures ulatuses. Kui ekspedeerijal puudub vastutuskindlustuse leping, siis jääb kahju 4 900 eurot (5 000 eurot miinus 100 eurot) tema kanda.

Kahjujuhtum on autovedaja poliisi alusel välistatud

Erinevate kindlustusandjate kindlustustingimused on erinevad. Kahju korral võib tulla ebameeldiva üllatusena, et näiteks vedaja poolt valesti seadistatud temperatuurirežiim polegi antud autovedaja vastutuskindlustuse poliisiga kaetud ja siis tekib kahjunõue ekspedeerija vastu.

Autovedaja eirab ohutusnõudeid

Kindlustuslepingu osaks on loetelu ohutusnõuetest, mis on kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks: näiteks talverehvide kasutamine, vedellasti mahalaadimine vaid vastavalt kauba vastuvõtja juhistele, parkimine tarastatud ja valvega parklates. Kui ohutusnõuded on täitmata ja mittetäitmise ning toimunud kahju vahel esineb põhjuslik seos, siis on kindlustusandjal õigus hüvitist vähendada või keelduda sellest täies ulatuses.

Autovedaja raske hooletus või tahtlus

Lubatud piirkiiruse ületamine enam kui 20 km/h, kauba kinnitamata jätmine, sõiduki juhtimine alkoholijoobes või allvedaja poolt etteplaneeritud ja tahtlik veose vargus: kõik need on juhtumid, mis on enamasti autovedaja vastutuskindlustuse lepingu alusel välistatud, kuid ekspedeerija poliisiga kaetud.

Igal aastal esineb Eesti kindlustusmaastikul mitmeid nn võltsvedajate juhtumeid, kus allvedaja võtab kauba saatjalt veose vastu eesmärgiga kaup omastada. Taolised olukorrad  on hoolikalt ette valmistatud – registreeritakse uus firma või ostetakse mõni tegutsev äriühing ning sõlmitakse autovedaja vastutuskindlustus. Pahatahtlikud vedajad on teadlikud, et ilma kehtiva CMR poliisita pole võimalik ekspedeerijatele veoteenust osutada. Varguse osaks ei lange mitte juhuslik veos, vaid kaup, mis on mustal turul likviidne: hinnaline, lihtsasti realiseeritav ja pika säilivusajaga. Selleks sobivad hästi mitmed elektroonikatooted (telefonid, arvutid, telerid jne), tööriistad, kosmeetika- ja parfümeeriatooted, šokolaad, kohv. On olnud juhtumeid, kus on varastatud odavamapoolseid hügieenitooteid, mis pole küll hinnalised, kuid siiski kergesti realiseeritavad.

On ilmne, et taolist varguseskeemi saab kasutada vaid lühikese aja jooksul. Enamasti piirdub pahatahtlike võltsvedajate tegu ühe koorma vargusega, kuid on olnud ka juhuseid, kus lühikese perioodi jooksul on kõrvale pandud enam kui 10 koormat.

Suurem osa kindlustusandjaid eeldavad, et lisaks ekspedeerija vastutuskindlustusele kontrollivad ekspedeerijad ka oma alltöövõtjate poliiside olemasolu ja kehtivust. Poliisi olemasolu tõendab kindlustussertifikaat, aga täiendavalt tuleks saata kindlustusandjatele päringud poliiside tasumise ja kehtivuse kohta. Tuleb meeles pidada, et kui alltöövõtja vastutus on kindlustamata, ei pea ekspedeerija vastutuskindlustuse lepingu kindlustusandja hüvitama alltöövõtja põhjustatud kahjusid.

Kokkuvõttes võib öelda, et vastutuskindlustuse leping annab ekspedeerijale kindlustunde, aitab ootamatute sündmustega toime tulla ja riske maandada. Veo tellijad hindavad samuti ekspedeerijaid, kes on kindlustatud. See annab neile kindlustunde, et nende kaup on kaitstud ja hoitud.

Artikkli kirjutas:

Kalmer Jegonjan,
PZU transpordiriskide tootejuht