ELEA põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (edaspidi lühendatult ELEA) on juriidilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik ühendus, kelle eesmärgiks on kaitsta liikmete ühiseid tegevusalaseid huve, aidata kaasa ekspedeerimisalaste õigusaktide väljatöötamisele ning logistika ja ekspedeerimisalase informatsiooni levikule.
  2. Assotsiatsiooni nimi on eesti keeles Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (lühend ELEA) ja inglise keeles Estonian Logistics & Freight Forwarding Association (lühend ELFA).
  3. ELEA asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
  4. ELEA on asutatud 1994. aasta 6. detsembril Tallinnas.
  5. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks täidab ELEA järgmisi ülesandeid:
   1. korraldab koosolekuid ja koostab ettekandeid;
   2. teeb oma tegevusvaldkondades koostööd riiklike institutsioonide, ELEA liikmete ning muude valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega;
   3. teeb koostööd teiste riikide valdkonna organisatsioonidega ning rakendab sealt tulenevaid soovitusi;
   4. esindab Eestit FIATAs ja teistes rahvusvahelistes tegevusala organisatsioonides.
  6. ELEA on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing.
 2. ELEA LIIKMED
  1. ELEA-l on liikmed ja assotsieerunud liikmed.
  2. ELEA liikme staatust võib taotleda ekspedeerimise või logistika valdkonnas tegutsev ettevõtja, kes omab valdkonnaga seotud tegevusalal vastutuskindlustust, kes juhindub ELEA üldtingimustest ja/või hea tava põhimõtetest ning kes tunnustab ELEA põhikirja.
  3. ELEA assotsieerunud liikme staatust võib taotleda juriidiline isik, kes ei tegele otseselt ekspedeerimise või logistikaga, kuid kelle tegevus on nende valdkondadega seotud ning kes tunnustab ELEA põhikirja.
 3. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE
  1. ELEA liikmeks astumiseks esitab ettevõtja juhatusele ettenähtud vormis avalduse ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühe kuu jooksul ELEA volinike koosolek, millist nimetatakse ELEA nõukoguks. Kui nõukogu keeldub liikmeks vastuvõtmisest, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab järgmine üldkoosolek.
  2. Ettevõtja peab liikmeks astumise avalduses kinnitama, et ta täidab rahvusvaheliste tegevusala organisatsioonide ja liitude, mille liige Eesti on, otsuseid ja juhendeid; osutab ekspedeerimise või logistikaga seotud teenuseid (sh e-kaubanduse jaotusveod); omab ekspedeerimise või logistikaga seotud tegevusalal vastutuskindlustust.
  3. Juriidiline isik peab assotsieerunud liikmeks astumise avalduses kinnitama, et ta täidab rahvusvaheliste tegevusala organisatsioonide ja liitude, mille liige Eesti on, otsuseid ja juhendeid; ei tegele otseselt ekspedeerimise või logistikaga seotud teenuste osutamisega, kuid tema tegevusala on selliste tegevustega seotud.
  4. ELEA liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast, üldkoosoleku ja nõukogu otsustest. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast nõukogu otsusega liikmeks vastuvõtmist ja kogu majandusaasta eest liikmemaksu täies ulatuses tasumist. Liikmete ja liikmemaksude arvestust peab juhatus.
  5. ELEA liikmel on järgmised kohustused:
   1. tunnustada ja järgida ELEA põhikirja;
   2. juhinduda oma tegevuses rahvusvaheliste tegevusala organisatsioonide ja liitude, mille liige Eesti on, otsustest ja juhenditest;
   3. tasuda liikmemaksu kord kvartalis ettenähtud ulatuses;
   4. kaitsta ELEA huve ning hoida mainet ja vara;
   5. tagada kogu liikmeksoleku aja ekspedeerimise või logistikaga seotud tegevusalal vastutuskindlustuse olemasolu.
  6. Liikmest väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse. Nõukogu rahuldab oma otsusega ühe kuu jooksul liikme väljaastumise soovi, kui liige on tasunud oma võlad ELEA ees, sh tasunud liikmemaksu kogu majandusaasta eest.
  7. Liikme võib nõukogu otsusega liikmest välja arvata, kui selle poolt hääletavad 2/3 nõukogu koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest. Liikme võib välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ELEA olulisel määral kahjustamise tõttu, samuti järgmistel põhjustel:
   1. liikme tegevuse lõpetamine või pankrotistumine;
   2. liikmemaksu tasumata jätmine enam kui kaks kvartalit järjest;
   3. ELEA põhikirja ja otsuste mittetäitmine;
   4. oma tegevusega ELEA huvi, maine või vara kahjustamine;
   5. oma tegevusega valdkonna huvi ja maine kahjustamine, sh tegutsemise vastuolus hea tava põhimõtetega.
  8. Juhatus teatab liikmele tema väljaarvamise küsimust arutava nõukogu koosoleku toimumisest ette vähemalt kaks nädalat. Liikmel on õigus sellel nõukogu koosolekul osaleda, esitada oma selgitusi ja nõuda, et tema liikmeks väljaarvamise otsustab järgmine üldkoosolek. Üldkoosolek otsustab liikme väljaarvamise, kui selle poolt hääletavad 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest.
 4. ELEA JUHTIMINE
  1. ELEA kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek, millist nimetatakse nõukoguks, ELEA-d juhib ja esindab juhatus.
 5. ÜLDKOOSOLEK
  1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vastavalt vajadusele või sisekontrolli või vähemalt 1/10 ELEA liikmete nõudel.
  2. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku kirjaliku teatega koos päevakorra, toimumise aja ja koha äranäitamisega. Teade väljastatakse liikmetele vähemalt 14 kalendripäeva ette liikmete poolt juhatusele teatatud e-posti aadressidele.
  3. Üldkoosolekust võtab osa liikme seaduslik esindaja või tema poolt kirjalikult volitatud isik. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Assotsieerunud liikmetel on õigus osaleda üldkoosolekul ilma hääleõiguseta.
  4. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 30% häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku, milline on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 3 häält.
  5. Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata seaduses toodud korras ja järgides põhikirjas üldkoosoleku kokkukutsumisele ja otsustusvõimelisusele esitatud nõudeid. Juhatus edastab liikmetele päevakorra koos vajalike materjalidega ja annab e-posti või mõne digitaalse vormi teel hääletamiseks aega vähemalt 14 kalendripäeva. Juhatus võib üldkoosoleku kokkukutsumisele kehtestatud nõudeid järgides korraldada koosolekuid ka muude elektrooniliste vahendite kaudu.
  6. Üldkoosoleku pädevuses on:
   1. põhikirja muutmine;
   2. volinike (nõukogu liikmete) valimine ja tagasikutsumine;
   3. majandusaasta aruande kinnitamine;
   4. sisekontrolli liikmete valimine ja aruande kinnitamine;
   5. aasta liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kinnitamine;
   6. ELEA lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
   7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  7. Üldkoosoleku otsused on liikmetele kohustuslikud nende õigusi, kohustusi ja liikmelisust puudutavas ulatuses. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest; põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest; isiku valimisel on valitud kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
 6. NÕUKOGU
  1. Nõukogu on ELEA liikmete poolt ja nende seast üldkoosolekul valitud volinike koosolek, milline täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses.
  2. Nõukogu pädevuses on:
   1. nõukogu esimehe valimine;
   2. juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe määramine ning tagasikutsumine;
   3. juhatuse liikmete tasu ja muude hüvede määramine, juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine; tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ELEA esindaja määramine:
   4. juhatuse esindusõiguse piiramine;
   5. juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine;
   6. juhatuse koostatud aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine;
   7. struktuuri ja koosseisu nimekirja kinnitamine, töögruppide moodustamine;
   8. ELEA võimaliku osaluse teistes ühingutes omandamise, võõrandamise ja koormamise heakskiitmine;
   9. liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine;
   10. ELEA stipendiumide ja toetuste asutamine ja nende jaotamine;
   11. vara käsutamise heakskiitmine tehingutes, millised ületavad kinnitatud aastaeelarve piire;
   12. audiitori nimetamine, audiitorkontrolli korraldamiseks lepingute sõlmimiseks volituste andmine;
   13. majandusaasta aruande ja liikmemaksu suuruse heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist.
  3. Üldkoosolek valib nõukogu liikmed ELEA liikmete poolt esitatud kandidaatide seast. Nõukogu liikme kandidaate võib üles seada ELEA liikmete esindajate hulgast. Nõukogu liikmete arv on 5 kuni 9 liiget, täpse suuruse määrab nõukogu iga koosseisu valimistel üldkoosolek.
  4. Nõukogu kinnitab oma töökorra ning valib endi seast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.
  5. Nõukogu töötab koosoleku vormis. Koosolekud kutsub vastavalt vajadusele kokku nõukogu esimees saates e-posti teel nõukogu liikmetele teate vähemalt viis tööpäeva ette. Igal nõukogu liikmel, juhatusel ning 1/10 ELEA liikmetest on õigus nõuda nõukogu koosoleku kokkukutsumist.
  6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks nõukogu esimehe hääl. Nõukogu võib võtta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata töökorras sätestatud tingimustel ja korras.
  7. Nõukogu liige võib enne volituste lõppemist tagasi astuda teatades sellest nõukogule kirjalikult vähemalt kuu aega ette. Üldkoosolek võib nõukogu liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda põhikirjasätete täitmata jätmise või ELEA olulisel määral kahjustamise tõttu või muude ELEA liikme kohustuste rikkumise tõttu. Kui nõukogu liikmete arv väheneb alla põhikirjas toodud alammäära, kutsub juhatus kokku üldkoosoleku, millel valitakse selle nõukogu koosseisu järelejäänud volituste ajaks uus nõukogu liige.
  8. Nõukogu annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.
 7. JUHATUS
  1. ELEA-t juhib ja esindab nõukogu poolt kaheks aastaks määratud ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.
  2. Juhatuse pädevuses on;
   1. juhtida ja esindada igapäevaselt ELEA ning tagada üldkoosoleku ja nõukogu otsuste täitmise;
   2. ELEA liikmemaksu kogumine, liikmete ja nõukogu liikmete arvestuse pidamine;
   3. ELEA põhi- ja käibevahendite ja muu vara kasutamine ja käsutamine lähtudes põhikirjaga ja nõukogu otsustega kehtestatud piiranguid;
   4. ELEA esindamine arvestades seaduses ja põhikirjaga sätestatud piiranguid;
   5. nõukogu poolt kinnitatud koosseisu nimestiku alusel ELEA töötajate tööle võtmine ja eelarve alusel töötasu määramine, nõuetele vastava raamatupidamise korraldamine ning aruandluse koostamine, nõutavate andmete tähtaegne esitamine registripidajale, üldkoosolekule ja nõukogule;
   6. seaduses ettenähtud juhtudel ja korras registripidajale avalduste, muude dokumentide ja andmete esitamine;
   7. võtta oma pädevuse piires vastu muid otsuseid ELEA eesmärkide saavutamiseks.
 8. MAJANDUSAASTA JA JÄRELEVALVE
  1. ELEA majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
  2. ELEA kontrollorganiks on kahest liikmest koosnev sisekontroll, mille liikmed valitakse üldkoosolekul ELEA liikmete esindajate hulgast kaheks aastaks. Sisekontrolli liikmeks ei või valida ELEA nõukogu ega juhatuse liiget. Sisekontroll on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik. Sisekontroll viib iga majandusaasta lõppemise järgselt läbi kontrolli ja koostab sisekontrolli aruande, mille esitab üldkoosolekule kinnitamiseks. Üldkoosolek võib teha sisekontrollile ülesandeks teostada üksikküsimustes kontrolli ka majandusaasta kestel. Oma ülesannete täitmiseks on sisekontrollil õigus tutvuda vajalike dokumentidega ning nõuda ELEA nõukogult, juhatuselt või liikmetelt vajalikke andmeid.
  3. ELEA vara moodustub liikmemaksudest ja muudest rahalistest laekumistest. ELEA kasutab oma vara vastavalt aastaeelarvele. ELEA vara ei jaotata liikmete vahel.
 9. LÕPPSÄTTED
  1. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
  2. ELEA ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras.
  3. ELEA tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusel, muudel seaduses ettenähtud alustel ja korras.
  4. ELEA võlausaldajate nõuete rahuldamisest järele jäänud vara edasise kasutamise otsustab ELEA liikmete üldkoosolek, mille kutsuvad kokku likvideerijad. Üldkoosolek võib määrata vara jagamiseks õigustatud isikud. Kui vastavat otsust vastu ei võeta, kuulub pärast nõuete rahuldamist järelejäänud vara jagamisele ELEA lõpetamise ajal liikmeks olnud isikute vahel proportsionaalselt nende poolt tegevuse lõpetamise aastal makstud liikmemaksudele.

Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni põhikiri on vastu võetud Assotsiatsiooni asutamiskoosolekul, mis toimus 06. detsembril 1994. a. Tallinnas, RAS Logistika Maja saalis, Tartu mnt.13.

Põhikirja muudeti ja võeti terviktekstina vastu Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldkoosolekul:

 • märtsil 1997.a Tallinnas Sütiste tee 21 auditooriumis 202.
 • märtsil 1998 a Tallinnas, Sütiste tee 21 auditooriumis 217.
 • märtsil 2001.a Tallinnas, Narva mnt. 7 hotelli Central Apella B ruumis
 • märtsil 2008.a Tallinnas, Regati pst 1 hotelli Pirita TOP SPA seminariruumis Aegna
 • aprillil 2013.a Tallinnas, Lennujaama tee 2 Ülemiste Hotelli Konverentsikeskuses.
 • juuni – 06.juuli 2016.a ilma koosolekut kokku kutsumata
 • märtsil 2018.a Tallinnas, Lennujaama tee 2 Ülemiste Hotelli Konverentsikeskuses
 • 20.oktoobril 2020.a üldkoosoleku otsus ilma üldkoosolekut kokku kutsumata