ELEA arengukava

ELEA tegevuskava ja väärtuspakkumine 2023.

ELEA:

 • on juriidilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik ühendus, kelle eesmärgiks on kaitsta liikmete ühiseid tegevusalaseid huve, aidata kaasa ekspedeerimisalaste õigusaktide väljatöötamisele ning logistika ja ekspedeerimisalase informatsiooni levikule.
 • ühendab endas rahvusvahelise transpordi, ekspedeerimise ja logistikateenuste pakkumisega tegelevaid firmasid.
 • liikmetel on ekspedeerimise või logistikaga seotud tegevusalal vastutuskindlustus.

ELEA sooviks on olla tunnustatud mandaadiga ekspedeerimis- ja logistikateenuseid pakkuvate ettevõtete ühendus Eestis.

ELEA missiooniks on efektiivsema logistika abil Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja konkurentsieelise loomine Eestit läbivale logistikaahelale alternatiivsete transpordikoridoride suhtes

ELEA Eesmärk on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi.

Põhiprintsiibid

 • Positiivsed muutused on vajalikud sektoris tervikuna, üksikute logistikaahela lülide parendamine ei aita
 • Turu korrastatus (selged ja läbipaistvad mängureeglid, milles lepivad kokku logistikaga seotud erinevad osapooled nagu teenusepakkujad, teenuseostjad, infrastruktuuriettevõtted jms)
 • Avatud ja aus konkurents
 • Tööviljakuse ja ettevõtete tootlikkuse järjekindel tõstmine

ELEA Eesmärgid ja tegevuskava (2023-2026)

Eesmärgid püstitatakse teatud perioodiks (3-5 aastat), tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks kinnitab igal aastal üldkoosolek.

ELEA on võtnud 2023 aastal fookusesse alljärgnevad teemad, millega tegeletakse aktiivselt nii juhatuse kui ka nõukogu tasemel:

 • Oleme sektori ettevõtete ja riigiasutuste vahelise suhtluse hääletoru ja kommunikatsioonikanal.
 • Korraldame valdkonnasiseseid ja valdkondade vahelisi kohtumisi. Oleme alamvaldkondade koostööplatvorm (uus algatus on kullerisektori ettevõtete ümarlaud, veondussektori konkurentsivõime ümarlaud, lennutransport jne).
 • Kanname hoolt selle eest, et meie sektoris oleks piisavalt tööjõudu (autojuhid, kullerid, laotöötajad, ekspedeerijad, logistikud jne). Osaleme ministeeriumi ümarlauas võõrtööjõu teemadel.
 • Mitmesuguste kontaktide ning välissidemete vahendamine oma liikmetele.
 • Korraldame infovahetust naabermaade erialaorganisatsioonidega.
 • Koostöö mitmesuguste valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi üldiseks arendamiseks.
 • Võitleme 2+2 teede ja taristu täiendavate ning kiiremate investeeringute eest.
 • Taotleme pikkade veoste (25,25 ja 34,5 m) lubamist Eesti teedele.
 • Osaleme e-CMR, paberivaba asjaajamise Singel Window projektides.
 • Räägime kaasa rohetemaatika ja keskkonnamõjude vähendamise teemadel, mida saab teha ja mis ei ole sektori vastutada (CO2 vähendamisega, pakendiringluse kohustusega, keskkonnahoiuga seotud teemadel ja raskeveokimaksu küsimustes jms).
 • Võitleme konkurentsiolukorra eest, et Eestis oleks soodne ärikeskond naaberriikidega võrreldes.
 • Väljastame liikmetele FIATA dokumente (eFBL, FBL, FCR, FWB, FFI).
 • Aitame kaasa logistikaga seotud koolitusturu korrastamisele, et tagada rahvusvaheliselt tunnustatud standardi (FIATA Minimum Standard) ja sellele vastava pädevuskoolituse (FIATA Diploma Training) kättesaadavus Eestis. Lisaks tihe koostöö TKTK, Mainori ja TalTechiga.
 • Osaleme erinevates komisjonides ja töörühmades:
  • Transpordi ja Logistika KN (kutsestandardite töörühmades, lõputööde kaitsmiskomisjonides osalemine)
  • ELEA esindaja – European Air Cargo Programme Joint Council (EACP-JC), töörühmades (nii Eesti kui välimaa FIATA) ja ümarlaudades.
  • ELEA esindajad osalevad Eesti Varude Keskuse (EVK) toimepidavuse nõukojas alates 2022 aastast.
 • Vahendame liikmetele statistikat ja palgauuringuid seoses ELEA liikmete tegevusega vähemalt kord aastas.
 • Anname välja ELEA uudiskirja vähemalt kord kvartalis.

Eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks:

 1. Mõjutada senisest suuremal määral Eesti logistikasektorit puudutavaid otsuseid nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil
 2. Koondada teenuste pakkujad kogu logistilise ahela ulatuses
  1. muutustest huvitatud kriitilise massi suurendamine, liikmeskonna suurendamine.
 1. Tagada transpordi ja logistika valdkonna huvide arvestamise seadusandluses ning olla arvestatav partner ministeeriumidele ja teistele riiklikele organisatsioonidele logistikastrateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel
  1. Osaleda MKM ja KeM transpordi ja logistikaga seotud töörühmade töös
  2. Osaleda Rohetiigri Transpordisektori teekaardi koostamises
  3. Koondada liikmete seisukohti ning edastada arvamusi- hinnanguid seaduseelnõude jm dokumentide kooskõlastamisel (kui neist informeeritakse)
 2. Esindada liikmete huvisid ja arendada aktiivselt koostööd teiste liitude, organisatsioonide ja infrastruktuuriettevõtetega.
  1. Osaleda konverentsidel- seminaridel
  2. Aktiivselt kontakti võtta mistahes vajaliku teema tõstatamiseks (Toiduohutus, pikemad veosed)
   • Kütuseaktsiisi langetamine või alternatiivina kütuseaktsiisi osaline tagastamine transpordi ja logistikaettevõtetele;
   • Varimajanduse vähendamine, ümbrikupalgad – EMTA ja AL´iga koostöö;
   • Tööjõupuuduse vähendamine – osalemine Siseministeeriumi töörühmas, sisserände reguleerimine, koostöö Töötukassaga.
  3. Soodustada infovahetust ja koostööd transpordi ja logistika valdkonna erinevate osapoolte vahel ning korrastada turgu.
  4. Käivitada töörühmad eri valdkondade üldtingimuste väljatöötamiseks
 3. Pikemate ja raskemate 25,25m autorongide lubamine Eesti teedele;
 1. Käivitada töörühmad muude valdkonda korrastavate teemadega tegelemiseks
 2. Suurendada transpordi- ja logistikavaldkonna tuntust ja populaarsust Eestis
 3. Aktiivselt suhelda antud teemat kajastavate väljaannete- ajakirjanikega
  • Artiklid Äripäeva ja Logistika uudistesse; (lisaks BNS, Postimees, jne …)
  • Sotsiaalmeedia kanalite kaudu info levitamine;
  • Osalemine erinevate logistika eriala õpetavate koolide infopäevadel, seminaridel, jne;
 1. ELEA tuntuse ja populaarsuse suurendamine vastavalt juhatuse poolt väljatöötatud turundusplaanile ja eelarvele.
 • Liikmesettevõtete regulaarne külastamine ja uute potentsiaalsete liikmetega kohtumine
 • Konverentsidel ja seminaridel osalemine;
 • Sotsiaalmeedia kanalite (ELEA koduleht, LinkedIn, Facebook) kaudu info levitamine;
 • Anda ELEA uudiskirja välja kord kvartalis
 • Sektoriga seotud turuülevaadete soetamine.
 1. Suurendada Eesti logistikasektori, -võimaluste ja -potentsiaali tuntust rahvusvahelisel tasandil ning osaleda Eesti logistikasektori turundusplaani väljatöötamisel ja elluviimisel
  1. Korraldada veebikeskkonna haldamine, kuhu on koondatud olulised transpordi- ja logistikavaldkonna teemad. Sisuloome nii kodulehel, facebookis, kui ka linkedin kontol.
  2. Osaleda FIATA erinevate töörühmade töös ja uuringutes (tagasiside ja Eesti seisukoha andmine);
  3. Osaleda MKM transpordi ja logistikaga seotud töörühmade töös

– Transpordi arengukava 2021-2030;

 1. Parandada logistika valdkonna kutse- ja täiendõppe süsteemi, aidata kaasa logistikaga seotud haridus-ja koolitusturu korrastamisele ning tagada kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamise.
 2. Osalemine kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides jmt, selle kaudu pidevalt kogudes informatsiooni õppetöö sisu, korralduse ja kvaliteedi kohta
  • FIATA Diploma õpe Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Mainori Kõrgkoolis, ELEA sponsoreerib cum laude lõpetanuid;
  • Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Mainori Kõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli logistika eriala õppekava nõukogude töös;
  • Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Mainori Kõrgkooli logistika eriala lõputööde eksamikomisjonides;
  • REKK transporditeenuste riikliku õppekava komisjon;
  • Täiendkoolituse RKT (riiklik koolitustellimus) õppekavade hindamine;
  • Kutsekoda, logistika ja transpordivaldkonna kutsestandardite väljatöötamine ja kaasajastamine;
  • OSKA logistika uuringu fookusaruteludes
  • Transpordi ja logistika Kutsekomisjoni liige (H. Kitsing);
   1. Koguda tagasisidet liikmetelt koolide lõpetajate pädevuse ning valdkondade- teemade kohta, milles koolitust ei korraldata või selle kvaliteet madal.
   2. Aidata kaasa koolituse seondamisele praktikaga, vahendades praktikakohti, erialaseid töökohti, ettevõtete külastusi, lektoreid jmt.
   3. Vajadusel korraldada ise koolitusi.
 1. Koguda ja edastada liikmesfirmadele transpordi ja logistikaga seotud ajakohast informatsiooni
  1. Edastab liikmesfirmadele transpordi ja logistika turu statistilisi ülevaateid vähemalt kord aastas.
  2. Korraldada ja hallata veebikeskkonda kuhu on koondatud olulised transpordi- ja logistikavaldkonna teemad Sisuloome nii ELEA kodulehel elea.ee, facebookis, kui ka linkedin kontol.