INTERVJUU Koit Kaskel, Eesti Lennuakadeemia rektoriga

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Ühinemine lähtub akadeemia strateegilisest eesmärgist, milleks on võrgustumine ja tihedam partnerlus meie tegevusvaldkondadega seonduvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega. Lennundus kui transpordisektor on logistikast läbi põimunud, oleme lennunduskorraldust õpetanud juba palju aastaid ja hiljuti omandasime spetsiaalse simulatsioonitarkvara, mida saame kasutada õpetamiseks ja protsessianalüüsiks ka akadeemiast väljapoole. Samuti areneb jõudsalt mehitamata lennundus, mida hakatakse järjest rohkem kasutama muude teenuste kõrval ka kauba- ja pakiveol ning millalgi edaspidi reisijaveol. Püüame läbi liikmelisuse välja selgitada koostöövõimalusi ELEA ja tema liikmetega, mis võib puudutada nii koolitusi, arendustegevusi, rakendusuuringuid, analüüse jms. Tähtis on olla arengutest paar sammu ees, eriti informeerituse osas.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis Eesti Lennuakadeemia arengut?

Vaatame asja optimistlikult. Pandeemia on sundinud arendama digipädevusi kiirendatud korras ja oleme sel aastal valmis avama esimest täielikult veebipõhiselt läbiviidavat õppekava. Läksime distantsõppele ja -tööle üle nagu enamus teisi asutusi, õppetöö läbiviimine veebikeskkondadesse sujus suuremate probleemideta. Muide, nii mõneski õppeaines ongi õpe veebikeskseks jäänudki, sest saime aru, et nii on mõistlikum. Loomulikult monitoorime regulaarselt nii õpetava kui õppiva koosseisu kogemusi ja teeme protsessides parendusi. Pidev areng on meile kogu aeg oluline ja COVID-19 seda mõtteviisi ei mõjutanud. Akadeemia edendas ka enne COVID-19 kodukontorit soosivat töökultuuri. Kodukontoris töötamine on meie liikmeskonnale igapäevane tegevus.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Akadeemiat mõjutavad nii haridus- kui lennundusregulatsioonid, mille muutmises püüame vastavalt võimalustele kaasa mõelda. Näiteks mõjutab akadeemiat lennundusseaduse plaanitav muudatus, mis hakkab reguleerima mehitamata lennundust. Samuti jälgime ja osaleme koos teiste rakenduskõrgkoolidega teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusese muutmise ettevalmistustes.

Haridusteenustega seoses oleme võtnud eesmärgiks pakkuda lisaks lennunduserialastele täiendkoolitustele ka mitmeid mikrokvalifikatsioone, mis võimaldaks lennundusspetsialistidel pädevusi ja teadmisi tõsta omas tempos ja töö kõrvalt. Läbi mõeldud mikrokraadide paketi ja -süsteemi plaanime valmis jõuda juba selle kevadsemestri jooksul, aga loodame seadusandjalt tõhusat tuge nii mikrokvalifikatsioonide kui ka õppurite sujuva haridustasemete vahelise liikumise üldisel õiguslikul reguleerimisel.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika, ekspedeerimise, kullersektoris ja lennunduse sektoris suuremat tähelepanu?

Mehitamata lennunduse laiem kasutus nimetatud sektorites vajaks kindlasti suuremat tähelepanu ja eelkõige kiiremat arengut seadusandluses, mis on siiani olnud takistuseks mehitamata (õhu)sõidukite laialdaseks kasutamiseks logistika valdkonnas. Näiteks viisid lennuakadeemia tudengid koos juhendajaga just läbi uurimuse kaardistamaks Tartu lennujaama potentsiaali kaubaveo osas ja mehitamata õhusõidukite kasutamiseks. Meie südameasi on lennundust igati arendada ja teeme selleks koostööd mitmete ettevõtete ning Tartu linnaga. Oleme igati avatud ka koostööks teiste ettevõtete ja omavalitsustega, keda antud temaatika kõnetab. Jätkuvalt vajab arendamist kogu regionaallennunduse teema, millega tegeleb samuti aktiivselt Eesti Lennundusklaster. Hetkel arutame selle teemaga seonduvalt ühe suuremahulisema uurimistöö detaile.

Kuna lennundust õpetatakse Eestis täna peamiselt rakenduskõrghariduse vormis riigieelarve vahenditest ja sh on arengutele alla jäänud kõrgkoolide teadusrahastus, siis ootame suuremat tähelepanu ja toetust just kõrgkoolide võimekuse tõstmisele läbi adekvaatse rahastuse tagamise. See on ainus võimalus meie potentsiaali riigi jaoks võimalikult hästi ära kasutada ja tagada ettevõtetega partnerluseks vajalik uuringu-, arendus- ja innovatsioonivõimekus.

  • Milliseid investeeringuid plaanite organisatsioonis teha järgneva 5 aasta jooksul?

Eesti Lennuakadeemia annab kvaliteetset rakenduskõrgharidust, seega on meie õppetöös  väga oluline ja suur osa praktikal. Kuna kõiki praktilisi harjutusi päriskeskkonnas läbi viia ei saa (või poleks see piisavalt ohutu) on meie õppes kasutusel mitmed kõrge maksumusega simulaatorid ja simulatsioonitarkvarad. Nende uuendamine ja täiendamine nõuab investeeringuid. Investeerime pidevalt ka õppekavade arendamisse/parendamisse, et õpe oleks kaasaegne ning ELA lõpetajad oleksid suutelised lennundust edasi arendama. Investeerime ka oma inimestesse, nende koolitustesse ja loome neile head ning paindlikku töökeskkonda. Samuti oleme kaalumas püsiva filiaali avamist Tallinnas.

  • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Lennundussektoris on Eesti ettevõtted kindlasti omas nišis konkurentsivõimelised eelkõige paindlikkuse, dünaamilisuse ja kvalifitseeritud tööjõu poolest. Rohkem teame Eesti lennuettevõtjaid, kes tunduvad konkurentsivõimelised olevat, kuna osutatakse palju teenuseid väljaspool Eestit. Infrastruktuuri ettevõtted nagu Tallinna lennujaam ja Lennuliiklusteeninduse AS on teenuse hinna-kvaliteedi suhte poolest tublid.

„Tõeliselt rahvusvahelisena tegutseb Eesti peamine õhusõidukite remondi- ja hooldusettevõte Magnetic MRO, kellega akadeemial on aastatepikkune suurepärane koostöö lisaks kõrghariduse tasemeõppele ka töökohapõhises kutseõppes.“

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Kui pandeemia alguses lennundusmahud järsult vähenesid, siis praegu taastub valdkond suure jõuga. Vaatamata globaalsele olukorrale on huvi lennundusõppe vastu märgatavalt tõusnud, eriti suur hüpe toimus 2021. a suvise vastuvõtuga. Otsisime just veidi enne käesolevat intervjuud mehitamata lennunduse projektijuhti ja kutseõppe koordinaatorit ning peatselt on plaanis on avada mehitamata lennunduse ja raadioside lektorite konkursid. Täpsemalt kutsume oma tööpakkumistest uurima Eesti Lennuakadeemia kodulehelt ning sotsiaalmeedia lehtedelt.