ELEA Veopakendi ringlussüsteemi tegevuseeskirjad 2012

ELEA VRT 2012

 

VEOPAKENDI RINGLUSSÜSTEEMI TEGEVUSEESKIRJAD 2012

 

 

SISSEJUHATUS

 

MTÜ Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) Veopakendi ringlussüsteemi tegevuseeskirjad 2012, lühendatult ELEA VRT 2012 (edaspidi Tegevuseeskirjad), sätestavad ja täiendavad veopakendi kasutajate, sh kauba müüjate ja ostjate õigusi ja kohustusi ning vastutust Pakendiseaduse ja keskkonnaalaste seaduste kohaselt. ELEA üldkoosolek kinnitas Tegevuseeskirjad 02. aprillil 2012.a. Tegevuseeskirjad jõustuvad 1. maist 2012.a

 

Tegevuseeskirjade toimimise ja ajakohastamisega tegeleb  ELEA Veopakendi Komisjon.

 

I        TEGEVUSEESKIRJADE KOHALDAMINE

 

§ 1.           Ringlussüsteem

(1) Tegevuseeskiri reguleerib avalikus ringluses ja korduskasutusega standardile vastava veopakendi veoprotsessis (ringlussüsteemis) kasutajate suhteid käsitsemistasude arvestamise ja makseviisi valiku osas, veopakendi omandi, vastuvõtu, parandamise ning muude küsimuste osas. Ringlussüsteemis kasutatav veopakend on kolmandane pakend Pakendiseaduse mõttes.

(2) Ringlusüsteemis oleval veopakendil on igal ajahetkel omanik. Muu kokkuleppe puudmisel on omanikuks isik, kelle valduses veopakend on.  

(3) Ringlussüsteem teeb koostööd veopakendi käsitlejatega (edaspidi veopakendikeskustega) ning taaskasutusorganisatsioonidega.

           

§ 2.           Ringlusssüsteemi eesmärk

(1)   Luua avalikus ringluses ja korduskasutuses olevate veopakendite kasutamise ja haldamise efektiivselt töötav raamistik.

(2)   Optimeerida veopakendite ringlus.

(3)   Optimeerida avalikuks ringluseks vajalik veopakendite hulk ja sellest tulenevad kulud.

(4)   Jaotada kulude kandmine õiglaselt, lähtudes nende tekkimise printsiibist.

(5)   Võtta arvesse keskkonnaalaste seaduste ja Pakendiseaduse nõuded ning täiendada neid.

 

§ 3.           Kohaldamisala

(1) Tegevuseeskirju võidakse kokkuleppel kohaldada ükskõik kelle poolt avalikus ringluses ja korduskasutuses olevate standardile vastavate veopakendite, nende vedamise ja muu käsitsemise osas Eestis.

(2)   Tegevuseeskirju võib kohaldada kasutajate omavahelisel täiendaval kokkuleppel ka vaid ühele osapoolele kuuluvale, vaid tema haldusalas olevale, ühekorrapakendile või mittestandardse jmt. veopakendile. 

 

§ 4.           Siduvus

Tegevuseeskirjad on siduvad osapooltele, kes on nende kohaldamises kaubandus- ja veolepingutes kokku leppinud.

 

II       MÕISTED

 

§ 5.           Tegevuseeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1)   kasutaja

käesolevaid Tegevuseeskirju kohaldav ja veopakendeid kasutav isik;

2)    saatja –

kauba müüja, maaletooja, pakendaja, tootja, käsitleja või muu isik, kes annab vedajale veopakendeid veoks üle koos kaubaga või ilma;

3)   vastuvõtja –

kauba müüja, maaletooja, pakendaja, tootja, käsitleja või muu isik, kes võtab vedajalt veopakendeid vastu koos kaubaga või ilma;

4)   vedaja –    

veofirma, logistikaettevõte või mõni muu veopakendeid vedav isik;

5)   parandaja –

vastavaid õigusi omav veopakendite parandaja; 

6)   saateleht –

veokiri, milles sisalduvate andmete kohaselt vedaja veab kauba saatjalt vastuvõtjale. Saatelehele kantakse veopakendite arv ja märkused; 

7)   märkus –  

vedaja või vastuvõtja poolt saatelehele kantav märge veoks vastuvõetud või vastuvõtjale üleantava veopakendi mittevastavuse või muude teise osapoole võimaliku vastutuse aluseks olevate asjaolude kohta;

8)   veopakend –

mis tahes materjalist valmistatud toode, mis on mõeldud teatud arvu müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida kauba kahjustusi veol;

9)   standardile vastav veopakend –

vastavat õigust omava isiku eeskirjadele ja kirjeldustele vastav veopakend. Näiteks EUR-alus või FIN-alus;    

10)   ühekorrapakend –

veopakend, mis on mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks;

11)   veopakendi kõlblikkusmääratlus –

juhend, mille kohaselt hinnatakse veopakendite seisundi vastavust standardile. Selle tegevuseeskirja lisas 2 on toodud erinevate veopakendite kõlblikkusmääratlused

12)   veopakendi saldo ja võlg –

saatjalt vastuvõtjale saadetud ja vastuvõtja poolt tagastatud veopakendite koguste vahe ja sellest tulenev võlgnevus;

13)   taaskasutusorganisatsioon –

veopakendi ja veopakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist korraldav isik, kelle tegevust ja akrediteerimist reguleerib Pakendiseadus;

14)   veopakendikeskus –

Tegevuseeskirju järgiv mis tahes äriühing, mis on ELEA-le deklareerinud, et täidab järgmisi veopakendikeskuse üleandeid:  omades vastavaid õigusi valmistab, ostab, kogub, sorteerib, parandab ise või laseb parandada, müüb, rendib ja tarnib veopakendeid kasutajatele. Veopakendikeskus vastutab lepingute ja äritegevuse eest klientide ja koostööpartnerite ees ise. Kokkuleppel taaskasutusorganisatsiooniga võib veopakendikeskus korraldada veopakendijäätmete taaskasutust või energiaallikana kasutamist vastavalt kehtivale seadusele;

15)   Veopakendi Komisjon –

ELEA juurde moodustatud organ. Ringlussüsteemi kasutajad volitavad ELEA Veopakendi Komisjoni koguma Tegevuseeskirjade toimimise teavet ja koostama ja ajakohastamise ettepanekuid.

 

III     MAKSEVIISID

     

§ 6.           Veopakendite eest tasumise erinevad makseviisid

(1) Kauba saatja lepib vastuvõtjaga kauba müügilepingus kokku veopakendite käsitsemises ja veopakendi eest tasumise makseviisis. Muu kokkuleppe puudmisel on omanikuks isik, kelle valduses veopakend on.   

(2)          Lepingupooled võivad makseviisis kokkuleppimisel lähtuda ka järgmistest alternatiivsetest makseviisi variantidest:

1) variant A – veopakendite eest ei tasuta ühekordsete tarnete kaupa, vaid saldot jälgitakse osapoolte vahel kokkulepitud viisil. Vastavalt kokkuleppele saldod võrdsustatakse või esitatakse tasumiseks arve. Veopakendi omand ja selle üleminek määratletakse kauba saatja ja vastuvõtja vahelises lepingus.

2)  variant B – veopakendite eest esitatakse koos kauba tarnega arve. Arvel eristatakse kauba ja veopakendi maksumus. Kasutaja valduses olev veopakend on kasutaja omand.

3) variant C – veopakendite maksumus sisaldub arvel näidatud kauba maksumuses. Kasutaja valduses olev veopakend on kasutaja omand.

 

IV     RINGLUSSÜSTEEMI TEGEVUSKIRJELDUS

 

§ 7.           Veopakendite hankimine

Kasutaja hangib standardile vastavad veopakendid tootmisluba omavatelt tootjatelt või ringlussüsteemi teistelt kasutajatelt või veopakendikeskustelt.

 

§ 8.           Veopakendite eest tasumine

Tasumine toimub §-s 6 määratletud variantide kohaselt.

 

§ 9.           Veopakendite omamine

Omandisuhted on määratletud vastavalt §-s 6 toodud variantidele.

 

§ 10.         Veopakendiga kauba saatmine

(1)   Kaubaga koormatud veopakendite tarne.

Kaubaga koormatud ehk lastiga veopakendeid tarnitakse nagu kaupa.

(2)   Saatelehe kasutamine ja täitmine.

Saatja koostab saadetise kohta saatelehe, kuhu võib täiendaval kokkuleppel vastuvõtjaga  märkida juurde pakendite arvu ja tüübi. Veetavate veopakenditega kaasnevate võimalike lisanduvate protseduuride kohta sõlmivad saatja ja vastuvõtja täiendava kokkulepe, mis kajastatakse saatelehel.  

(3)   Veopakendite lastimine ja kasutamine.

Kauba saatja kasutab ainult terveid ja standardseid või muid eraldi kokkulepitud veopakendeid. Kauba saatja vastutab saadetud veopakendite kvaliteedi osas kauba vastuvõtja ees.

 (4)   Lastimiskontroll.

Vedaja kontrollib lastiga veopakendite arvu  ja saatelehe kandeid veolepingu, käesoleva Tegevuseeskirja ja kõlblikkusmääratluse alusel. Vedaja kannab saatelehele võimaliku mittevastavuse kohta märkuse.

(5)   Vedu.         

Vedaja veab lastiga veopakendeid vastavalt veolepingule ning vastutab veopakendite eest nagu veetava kauba eest. Veotasu arvestamiseks kasutatakse vastavalt veolepingule arvestuslikku kaalu, tükihinda või muud kokkulepitud viisi.

(6)   Vastuvõtukontroll.

Kauba vastuvõtja kontrollib vastuvõetud kaupa, veopakendit ja saatekirja märgitut. Standardsete veopakendite kõlblikkust kontrollitakse kõlblikkusmääratluse alusel. Vastuvõtja kannab saatelehele vajadusel mittevastavuse kohta märkuse.

 

§ 11.         Tühjade veopakendite tagastamine

(1)   Üldist.

Tühjade veopakendite tagastamine korraldatakse saatja ja vastuvõtja kokkuleppel. Kasutaja võib veopakendid tagastada saatjale, kokkulepitud teisele kasutajale või müüa veopakendikeskusele. Veopakendite tagastaja väljastab nende kohta saatelehe, kuhu märgib pakendiliigid ja -kogused. Saateleht on pakendi eest tasumise ja veotasu arvestamise aluseks.

(2)   Kasutajale tagastatakse ainult kasutuskõlblikud veopakendid. Katkised, kuid parandamiskõlblikud veopakendid müüakse veopakendikeskusele või kasutaja parandab need vastava parandamisõiguse olemasolul ise. Veopakendi veotasu ja selle maksja määratakse osapoolte vahelise lepinguga.

(3)   Vastutus.  

Veopakendite saatja vastutab saadetud veopakendite osas vastuvõtja ees.  Vedaja vastutab veopakendite eest veo ajal vastavalt veolepingule.

(4)   Veopakendite ühendamine transpordi tarvis.

Tühjad veopakendid  seatakse veolepingus kokkulepitud viisil ja kõrguses veovalmidusolekusse, näiteks virnadesse. Tagastatavad veopakendid peavad olema vedaja jaoks vahetult lastimiskohas saadaval vedamiseks pakituna nagu muu kaup.

(5)   Lastimiskontroll.

Veovahendile lastitud tühjad veopakendid, näiteks virnad, kinnitatakse kokkulepitud viisil. Vedaja kontrollib tühjade veovalmidusolekus olevate veopakendite koguse ja kvaliteedi vastavust saatelehele. Vedaja kannab saatelehele vajadusel märkuse.

(6)   Vedu.        

Vedaja veab veopakendeid vastavalt veolepingule ja tellimusele. Vedaja vastutab tühjade veopakendite eest nagu veetava kauba eest. Veotasu arvestamiseks kasutatakse vastavalt veolepingule arvestuslikku kaalu, tükihinda või muud veolepingus kokkulepitud viisi.

(7)   Vastuvõtukontroll.

Veopakendite vastuvõtja kontrollib tühje kasutuspositsioonis olevaid veopakendeid kõlblikkusmääratluse alusel, kinnitab vastuvõtmise ja kannab vajadusel saatelehele märkuse.

                 

 

§ 12.         Veopakendite parandamine

(1)   Veopakendeid parandavad ainult vastavaid õigusi omavad parandajad. Veopakendeid parandatakse vastavalt iga pakenditüübi konstruktsiooni- ja parandamisstandardile.

(2)   Parandaja teeb otsuse veopakendite parandamiskõlblikkuse kohta vastavalt veopakendite kõlblikkusmääratlusele.

(3)   Osapooled võivad kokku leppida, kes toimetab katkised veopakendid parandusse või laseb need taaskasutusse. Veopakendikeskus ei maksa tasu parandamiskõlbmatute veopakendite eest, vaid on volitatud sisse nõudma nende taaskasutusse laskmise kulud vastavalt taaskasutusorgansiatsiooniga sõlmitud lepingule.

                                            

§ 13.         Tootjate ja kasutajate kohustused

Ringlussüsteemis tegutsetakse Pakendiseaduse kohaselt.

 

§ 14.         Erimeelsuste käsitlemine

Tegevuseeskirja täitmisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel juhindudes Eesti õigusest. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

V       TEGEVUSEESKIRJADE INFO JA MUUTMINE

 

§ 15.         ELEA Veopakendi Komisjon

(1)   ELEA Veopakendi Komisjon tegutseb ELEA juures, komisjoni tehnilise teenindamise ja vajaliku info kogumise tagab ELEA.

(2)   ELEA Veopakendi Komisjon moodustatakse ELEA juhatuse otsusel kaheks aastaks 5-9 liikmelisena. ELEA juhatus nimetab 4 liiget ja Tegevuseeskirjade kasutajad või kasutajate ühendused nimetavad ülejäänud liikmed.  Komisjoni esimees on igakordne ELEA juhatuse esimees, kes kutsub komisjoni kokku üks kord aastas, vajadusel tihedamalt. Komisjoni tööd võib reguleerida ELEA Veopakendi Komisjoni poolt vastuvõetud töökorraldus.

 

§ 16.         Tegevuseeskirjade info

ELEA tagab oma kodulehel www.elea.ee Tegevuseeskirjade, Veopakendi Komisjoni liikmete ja teenuste kohta info olemasolu. Kodulehel avaldatakse ringlussüsteemiga seotud organisatsioonide ning muude kasutajatele vajalike sidusgruppide kontaktandmed. ELEA koduleht on ringlussüsteemiga liitunute üldine infokanal.

 

§ 17.         Tegevuseeskirjade muutmine

(1)   ELEA Veopakendi Komisjon analüüsib Tegevuseeskirjade toimimist, vajadusel koostab muutmise ettepanekud, millised esitab ELEA juhatuse kaudu üldkoosolekule kinnitamiseks.

 (2) ELEA avaldab kodulehel Tegevuseeskirjad koos muudatustega. Muudatused jõustuvad avaldamisest 3 kuu jooksul.

 

§ 18.         Tegevuseeskirjade lisad

Lisad on järgmised:

1)  tegevusskeem;

2)  veopakendite kõlbulikkusmääratlused.