Insurance

Freight forwarder liability insurance

insures the civil liability of the freight forwarder in accordance with the general terms and conditions of ELEA. The damages caused by the fault of the freight forwarder (act or omission for which the freight forwarder is responsible) during the loss or transport of the goods shall be indemnified by the insurance company in accordance with the limits of international conventions.

Cargo insurance

insures goods carried from point A to point B. Cargo insurance indemnifies for damage related to cargo caused by robbery or theft, fire, natural disaster, traffic accident, loading accident, etc. Possible options: total risk insurance (ICC (A)) or insurance for these risks (ICCB, ICC (C)). Insurance coverage can be chosen for both individual cargo and the cargos declared during the year (framework policy).

Property insurance

insures against damage to property (e.g. goods in a warehouse, buildings, equipment) caused by: fire, lightning, explosion, storm, water, burglary, etc. The contractor may be the owner of the insured property, lessee, mortgagee or another legal representative.

You can get more detailed information on insurance topics from ELEA associate members:

–          Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, Purje 8, Tallinn 11911, marks@marks.ee, phone 674 3036, website www.marks.ee

Insurance

Ekspedeerija vastutuskindlustus

kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt  ELEA üldtingimustele. Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest.

Veosekindlustus

kindlustab punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms. Võimalikud variandid: koguriskikindlustus (ICC(A)) või nimetatud riskide kindlustus (ICCB, ICC(C)). Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele (raampoliis).

Varakindlustus

kindlustab varale (nt. kaubad laos, hooned, seadmed)  tekkinud kahju, mille põhjuseks on: tulekahju, pikselöök, plahvatus, torm, vesi, murdvargus jms. Kindlustuslepingu sõlmijaks võib olla kindlustatava vara omanik, rentnik, hüpoteegipidaja või mõni muu seaduslik esindaja.

Kindlustuse teemadel saate täpsemat teavet ELEA assotsieerunud liikmetelt:

–        Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, marks@marks.ee, tel 66 80 266, koduleht www.marks.ee

Info