Data protection conditions

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOONI (ELEA) ANDMEKAITSETINGIMUSED

Meie teenuseid kasutades usaldate meile oma isikuandmed. Suhtume andmete privaatsusesse tõsiselt ja kogume neid üksnes selleks, et vahendada asjakohast ettevõtlust edendavat informatsiooni ettevõttele, keda esindate ja ainult selles ulatuses, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks. Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) ei töötle üldmääruses defineeritud tundlikke isikuandmeid.

Meie andmekaitsetingimused selgitavad, kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Teenuste osutamiseks kogume isikuandmeid järgmisel kahel viisil:

Andmed, mis te meile esitate

Näiteks, kui tellite ELEA-lt teenuseid või soovite infot, siis võite esitada andmeid nagu: ettevõtte kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, ettevõte, ametikoht, telefon ja e-posti aadress.

Andmed, mille me saame teilt meie teenuste kasutamise käigus

Teenuste kasutamisest lähtuvalt kogume järgmiseid andmeid nagu: registreerumise või taotluse esitamise aeg, IP aadress, küpsiste info.

 1. Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Meie teenuste osutamiseks on vajalik teie ettevõttega seotud isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik teile soovitud teenust vahendada ning täita sellega seonduvaid kohustusi. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärkidel. Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud andmeid teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks.

Enne andmete kasutamist muudel kui meie andmekaitsetingimustes määratud eesmärkidel, küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Uudiskirjade tellimine toimub andmesubjekti nõusolekul.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:
– meie teenuste kättetoimetamine, hooldamine ja arendamine;
– meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine;
– meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine;
– kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine;
– ürituste korraldamine.

 1. Kellele andmeid edastatakse?

Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (ehk vastuvõtjatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Me ei jaga isikuandmeid ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega meie ettevõttest väljaspool, v.a järgmistel juhtudel:

 • Partnerotsingud, kus kajastatakse vaid ELEA liikmeskonna ettevõtteid avalike ja piiratud andmetega.
 • Isiku nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • ELEA-ga seotud ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.
 • Juhul kui kasutame väliseid teenuseosutajaid, kes osutavad meile teenuseid. Näiteks veebilehe teenuse või majutuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.
 • Kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks konkreetsele vastuvõtjale.
 • ELEA on isikuandmete vastutav töötleja.
 1. Isikuandmete edastamine väljaspool ELi

Käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (ehk vastuvõtjatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Reeglina töötleme kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires. ELEA võib edastada või töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piire, kui selleks on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid: on olemas leping, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavaid tüüptingimusi, heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi vms; riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele; vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

 1. Andmete turvalisus

Töötame selle nimel, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema andmesubjektide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

Kuigi kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, tuleb märkida, et internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

 1. Millised õigused teil on ja kuidas saate neid kasutada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
 • Taotleda oma isikuandmete parandamist.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist.
 • Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).
 • Esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Vastavad taotlused tuleb esitada (sh nõusoleku tagasivõtmine) ELEA e-posti aadressil elea [at] elea.ee.

Palun arvestage, et saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Juhul, kui taotlete isikuandmete töötlemise piirangut, peatamist või andmete kustutamist, võib see meie poolt teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.

 1. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest 7 aasta jooksul, siis kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded.

Meil võib olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat. Seda pärast meie poolt osutatud teenuse kasutamise lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel.

Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

 1. Andmekaitsetingimused ja muudatused

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) teenuseid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Meie andmekaitsetingimused võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie andmekaitsetingimustest tulenevaid õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate andmekaitsetingimuste mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral edastame täpsema teate.

 1. KÜPSISED ELEA.EE VEEBILEHEL

Sarnaselt enamikele veebilehtedele, kasutame ka meie „küpsisteks“ kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärk on aidata meil oma teenust arendada.

Meie veebisaidi edasise kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt siinkohal toodud kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui olete oma veebilehitseja seadistanud küpsiseid mitte vastu võtma.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mida teie veebilehitseja salvestab teie arvutisse ja mis laseb veebilehel meeles pidada kasutaja eelistusi.

Meie kasutatavad küpsised

 • Alusküpsised on meie veebisaidi toimimiseks vajalikud. Nende hulgas on näiteks küpsised, mis võimaldavad teil sooritada hinnapäringut.
 • Analüüsiküpsised lasevad meil külastajaid ära tunda ja loendada ning näha, kuidas nad saiti kasutades sellel liiguvad. See aitab meil oma veebisaidi toimimist parandada, näiteks aidates kasutajatel otsitavat hõlpsasti leida.
 • Talitlusküpsised aitavad meil teid ära tunda, kui te meie veebisaidile naasete. Nende abil saame oma sisu teie järgi isikupärastada ja teie eelistused meelde jätta: näiteks teie keele või piirkonna valiku.

Kasutatavate küpsiste täpsem kirjeldus

Küpsiste nimed Otstarve Millal need küpsised kehtivuse kaotavad?
elea.ee alus- ja talitlusküpsised
_session Vajalik kasutajasessiooni hoidmiseks ostu sooritamise ajal. Kuni veebibrauseri sulgemiseni.
XSRF-TOKEN Turvalisuse tagamiseks päringuvõltsingute (cross-site request forgery, CSRF) eest. Üks ööpäev.
Google Analytics analüüsiküpsised
_ga Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks. Kaks aastat.
_gid Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks. Üks ööpäev.
_gat
_gat_organizer
Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks. Üks minut.
wordpress_test_cookie WordPressi sisuhaldussüsteemi küpsis, mille eesmärk on kontrollida, kas veebisirvija toetab küpsiste paigaldamist. Kuni veebibrauseri sulgemiseni.
wordpress_xxxxx WordPressi sisuhaldussüsteemi küpsis, mida kasutatakse krüptitud sisselogimisandmete kaitseks. Kuni veebibrauseri sulgemiseni.
wordpress_logged_in_xxxxx WordPressi sisuhaldussüsteemi küpsis, mida kasutatakse veebisaidi sisse logitud kasutaja ja tema sisselogimisaja tuvastamiseks. Kuni veebibrauseri sulgemiseni.
wp-settings-xxxxx,wp-settings-time-xxxxx WordPressi sisuhaldussüsteemi küpsis, mida kasutatakse kasutaja WP-admini konfiguratsiooni ja sisselogimisaja salvestamiseks. Üks aasta.

 

Te saate küpsiste kasutamise blokeerida, kui aktiveerite oma veebilehitseja seaded, mis võimaldavad teil keelduda kõikide või osa küpsiste seadistamisest. Kui te aga blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi te meie veebisaidile või mõnele selle osale juurde pääseda.

 1. Kellega Te peaksite ühendust võtma?

Kui teil on andmekaitsetingimustega seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Peterburi tee 46-502, Tallinn, 11415, Eesti

elea [at] elea.ee

 1. Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel.

Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.

Viimati muudetud: 26. aprill 2023