Law and regulations

Link Elektroonilise Riigi Teataja lehele. Viide: https://www.riigiteataja.ee/index.htmlÜRO rahvusvahelised transpordialased konventsioonid ja kokkulepped.
Viide: https://unece.org/list-agreements

1. Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord:

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/108062011002?leiaKehtiv

2. Autoveoseadus (lühend – AutoVS)

Viide:https://www.riigiteataja.ee/akt/122032022012

3. Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid1 Vastu võetud 16.08.2019 jõustumine 26.08.2019

Link https://www.riigiteataja.ee/akt/123082019002?leiaKehtiv

4. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm1 Vastu võetud 06.06.2018 nr 29

Link: https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018009

5. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (lühend – ATKEAS)

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13279879?leiaKehtiv

6. Liiklusseadus (lühend – LS)

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/120062022070?leiaKehtiv

7. EÜ Nõukogu määrus 3821/85/EMÜ (Sõidumeeriku kasutamine)

Viide: vaata vanalt kodulehelt https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985R3821:20070411:ET:PDF

Sõidumeerikute määrus 3821/85 muudeti kehtetuks ja asendati määrusega 165/2014 (4.02.2014), ühtlasi täiendas see määrus ka töö- ja puhkeaja määrust 561/2006

Määruse 165/2014 link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&from=HU

8. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ (Juhi töö- ja puhkeaeg) – kehtetu vt. Punkt 9

Viide: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0035:01:ET:HTML

9. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 561/2006 – kehtetu

Viide: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0561:20060501:ET:PDF

Liikuvuspaketiga muudetakse järgnevalt:

 määrusega 2020/1054 nii sõidu- ja puhkeaja määrust 561/2006 kui ka meerikute määrust 165/2014

Määruse 2020/1054 link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1054&from=ET

Määrusega 2020/1055 muudetakse veondusturule juurdepääsu ja seal tegutsemise määruseid 1072/2009 ja 1071/2006

Määruse 2020/1055 link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1055&qid=1643024601919&from=ET

Määrusega 2020/1057 muudetakse sõidukijuhtide lähetusreegleid 96/71

Määruse 2020/1057 link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1057&from=ET

10. Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/120102017003

11. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/122102022002?leiaKehtiv

12. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011001?leiaKehtiv

13. Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/103062022010?leiaKehtiv

14. Kemikaaliseadus

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/KemS

15. ADR ohutusjuhend 2023

Viited:

ADR 2023 ENG https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage

ADR 2021 ENG  https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files

ADR 2019 EST https://www.riigiteataja.ee/akt/210092019001

16. Ohutusjuhend EST

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/210092019001p,5.4.3.

17. Ohutusjuhend kõigis keeltes https://unece.org/linguistic-versions-adr-instructions-writing

18. Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015016

19. Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/79379

20. Raskeveokimaksu seadus (lühend – RVMS)

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020026?leiaKehtiv

21. Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Vastu võetud 04.09.2015 nr 114

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/109092015002?leiaKehtiv

22. Ühistranspordiseadus

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032022010?leiaKehtiv

23. Autosert lingid seadusandlus

Viide: https://www.autosert.ee/seadusandlus/