Страховка

Ekspedeerija vastutuskindlustus

kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt  ELEA üldtingimustele. Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest.

Veosekindlustus

kindlustab punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms. Võimalikud variandid: koguriskikindlustus (ICC(A)) või nimetatud riskide kindlustus (ICCB, ICC(C)). Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele (raampoliis).

Varakindlustus

kindlustab varale (nt. kaubad laos, hooned, seadmed)  tekkinud kahju, mille põhjuseks on: tulekahju, pikselöök, plahvatus, torm, vesi, murdvargus jms. Kindlustuslepingu sõlmijaks võib olla kindlustatava vara omanik, rentnik, hüpoteegipidaja või mõni muu seaduslik esindaja.

Kindlustuse teemadel saate täpsemat teavet ELEA assotsieerunud liikmetelt:

—          Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, marks@marks.ee, tel 66 80 266, koduleht www.marks.ee

инфо

Страховка

Страхование ответственности экспедитора

– это страхование гражданской ответственности экспедитора в соответствии с общими условиями ELEA. Ущербы, возникшие по вине экспедитора (действие или бездействие, за которое экспедитор несет ответственность) в результате утраты или транспортировки товара, возмещает страховое общество, исходя из предельных ставок, определенных международными конвенциями.

Страхование грузов

– страхуется товар, перевозимый из пункта А в пункт Б. Страхование груза возмещает причиненные грузу ущербы, причиной которых являются грабеж или кража, пожар, стихийное бедствие, дорожно-транспортное происшествие, несчастный случай при погрузке/разгрузке и т.п.

Возможные варианты: страхование от всех рисков (ICC(A) или страхование от указанных рисков (ICCB, ICC(C)). Страховое покрытие можно выбирать как на единичный груз, так и на грузы, задекларированные в течение года (рамочный полис).

Страхование имущества

– это страхование от причиненного имуществу (например, товары на складе, здания, оборудование) ущерба, причиной которого является: пожар, удар молнии, взрыв, шторм, вода, кража со взломом и т.п. Договор страхования может заключить собственник страхуемого имущества, арендатор, держатель ипотеки или другой законный представитель.

Более подробную информацию о страховании можно получить у ассоциированных членов ELEA:

—        Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, Purje 8, Tallinn 11911, marks@marks.ee, тел. 674 3036, веб-сайт: www.marks.ee