Erialaliidud: Eesti valitsus teeb turboseadustega enneolematut kahju

Ettevõtlusorganisatsioonide ühispöördumine seoses hea õigusloome põhimõtete mittejärgimisega

Ühispöördumine saadetud välja 14.09.2023

Lugupeetud Kaja Kallas!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ning lisaks veel 34 ettevõtlusorganisatsiooni pöörduvad Vabariigi Valitsuse poole, sest oleme rahulolematud viimaste kuude ministeeriumide õigusloome praktikaga, kus ettevõtluskeskkonda oluliselt mõjutavate eelnõude puhul jätavad ministeeriumid ettevõtlusorganisatsioonidele arvamuse avaldamiseks mõned üksikud tööpäevad, plaanitavate muudatuste mõjuanalüüs on puudu või oluliste puudustega, plaanitavaid muudatusi ei ole sisuliselt põhjendatud ja/või esineb muid olulisi hea õigusloome põhimõtete rikkumisi.

Üksnes septembris on vähemalt viiel korral antud ettevõtlusorganisatsioonidele eelnõudele arvamuse avaldamiseks maksimaalselt neli tööpäeva ning lisaks on rikutud teisi hea õigusloome põhimõtteid. Sellisteks eelnõudeks on:

 • keskkonnatasude seaduse muutmise seadus
 • riigilõivuseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus
 • maapõueseaduse muutmise seadus
 • keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seadus
 • maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Viimasel poolaastal on selliseid juhtumeid olnud veel, neist suurima mõjuga maksuseaduste muudatuste pakett, mis sisaldas nii käibe- ja tulumaksu kui aktsiiside tõstmist.

„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ kohaselt peab õigusloome olema kaasav, ettenähtav ja teadmuspõhine. Eelpool toodud näidete osas on neid põhimõtteid rikutud.

Kui ministeerium jätab huvigruppidele eelnõu analüüsimiseks ja vastuse koostamiseks mõned tööpäevad, siis on tegemist näilise kaasamisega, sest nii lühike tähtaeg ei võimalda ettevõtlusorganisatsioonidel plaanitavaid muudatusi oma liikmetega põhjalikult arutada, mõjusid analüüsida ning ministeeriumidele põhjalikku tagasisidet anda.

Lisaks lühikesele vastamise tähtajale on probleeme ka eelnõude mõjuanalüüsidega – sisuline mõjuanalüüs puuduv või on see oluliste puudustega, näiteks ei ole analüüsitud või piisavalt analüüsitud plaanitavate muudatuste mõju ettevõtetele ja nende konkurentsivõimele. Probleeme valmistab ka see, et lisaks konkreetse eelnõu mõju hindamisele ei võeta arvesse kumulatiivset mõju, mis kaasneb mitme muu eelnõu koosmõjus. Eelnõude ja seletuskirjade kvaliteedile mõjub halvasti ka see, kui eelnõu peamine eesmärk on riigieelarve tulude suurendamine ning see on ka mõjuanalüüsi fookuses, kuid muud ja veelgi olulisemad eesmärgid ning mõjud jäävad tagaplaanile. Mõjuanalüüs puudumisel või pealiskaudsuse tõttu pole plaanitav mõju selge ning on keeruline pikaajalisi strateegilisi eesmärke ellu viia.

Mõistame, et näiteks COVID-19 kriisi ajal või ka Ukrainas sõja alguses oli ootamatuid ja ettenähtamatuid olukordi, kus võis olla põhjendatud eelnõude menetlemine kiirkorras. Samas eelpool välja toodud eelnõude puhul on kiirustamist põhjendatud järgmise aasta riigieelarve koostamisega, kuid riigieelarve ei saa tulla riigi jaoks ootamatult, et õigustada eelnõude kiirmenetlemist.

Eelnõude menetlemine kiirkorras sisulise kaasamise ja mõjuanalüüsita vähendavad õigusloome ja regulatsioonide ettenähtavust ja pärsivad seeläbi ka ettevõtete investeerimiskindlust, mis on praegu niigi madal. Olukorras, kus  eksport ja majandus on mitmendat kvartalit järjest languses, näiteks 2023. aasta II kvartalis vähenes SKP võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga ligikaudu 3 protsenti ja juuli kaupade eksport vähenes jooksevhindades 26 protsenti, peab riik võtma kasutusele meetmeid ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks, mitte vähendama ettevõtete kindlustunnet, kehtestama ja tõstma uusi makse ning tasusid. Lisaks on valitsus võtnud omale eesmärgiks töötada selle nimel, et Eesti on ettevõtlus- ja maksukeskkonna ning välislepingute poolest parim maa Euroopas. Hea õigusloome on selle üks nurgakive.

Ettevõtlusorganisatsioonid on vastu eelnõude menetlemisele kiirkorras ning paluvad Vabariigi Valitsusel peatada viimaste nädalate kiireloomuliste eelnõude menetlemine. Pärast mõjuanalüüsi ja selgituste täiendamist ning eelnõu muutmist palume need eelnõud saata uuesti kooskõlastusringile ja anda huvigruppidele piisavalt aega tagasiside andmiseks. Eeltoodud põhjustel tuleb edasi lükata ka kiireloomulistes eelnõudes sisalduvate muudatuste jõustumise tähtajad. Lisaks tuleb edaspidi vältida hea õigusloome põhimõtetest mitte kinni pidamist.

 

Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor

Arto Aas, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht

 

Pöördumisega on liitunud järgmised ettevõtlusorganisatsioonid:

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Eesti Kaupmeeste Liit

Eesti Erametsaliit

Eesti Keemiatööstuse Liit

Eesti Pangaliit

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit

Eesti Plastitööstuse Liit

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Autoettevõtete Liit

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit

Eesti Taristuehituse Liit

Eesti Kalaliit

Eesti Mööblitootjate Liit

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Puitmajaliit

Eesti Vee-ettevõtete Liit

Eesti E-kaubanduse Liit

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit

Eesti Transpordikütuste Ühing

Eesti Meretööstuse Liit

Eesti Laevaomanike Liit

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Eesti Masinatööstuse Liit

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

Loe ka siit: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120231975/ettevotted-valitsusele-lopetage-seaduste-turbomenetlus-see-kahjustab-majandust

https://majandus.postimees.ee/7855564/erialaliidud-eesti-valitsus-teeb-turboseadustega-enneolematut-kahju

https://www.err.ee/1609104227/aas-riik-peaks-andma-oluliste-eelnoude-puhul-kaks-kolm-nadalat-aega

Loe pöördumist SIIT: 20230914 Pöördumine Seadusloome (1)

Kliimaministeeriumi kavandatav seadusemuudatus valmistab kaupmeestele ja kaubavedajatele peavalu

Kliimaministeerium on muutmas seadust, millega keelatakse täielikult peatumine kergliiklusteedel ning seda ka näiteks kauba laadimise jaoks. Eelnõu arutamise juurde pole aga kutsutud kaupmehi ja kaubavedajaid, keda muudatus kõige rohkem mõjutab.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) sõnul on taas ette võetud ühe kitsa probleemi lahendamine ja ei vaadata suuremat pilti – nende hinnagul teeb kliimaministeerium otsuseid, mis pigem toovad kliimale kahju, panevad ettevõtjad raskesse seisu ja tõstavad hindu kõikide tarbijate jaoks.

Möödunud aasta lõpus pöördus ELEA Tallinna linna poole, et leida lahendus probleemile, kus mitmetel pealinna teelõikudel (Pärnu maantee, Tehnika tänav, Narva maantee jne) on täielikult tõkestatud ligipääs rattateede ääres asuvatele hoonetele, mistõttu ei ole võimalik neis piirkondades sõidukit kauba maha laadimiseks peatada ega sealsetele klientidele kaupa kätte toimetada.

“Muudes kohtades on sunnitud vedajad valima, kas saavad trahvi sõiduteel või kõnniteel peatumise eest. Kirjeldatud olukord riivab tugevalt transporditeenuse osutamisega tegelevate ettevõtjate ettevõtlusvabadust ning tekitab olulist kahju seoses võimatusega täita selliste teede ääres paiknevate klientidega sõlmitud transporditeenuse lepinguid.

Kevadel kohtusid osapooled ka ühise laua taga, et lahendusi arutada, kuid nüüd on tegutsema asunud hoopis kliimaministeerium, kes on muutmas seadust nii, et luua uusi piiranguid ja suuremaid karistusi, kuigi lahendused puuduvad täielikult. Kaupmeeste ja transpordifirmade hinnangut seadusemuudatusele ei ole küsitud.

Muudetava seaduse järgi keelatakse muuhulgas täielikult kõnniteel ning jalg- ja jalgrattateel peatumine ja ka näiteks kauba laadimine. Välja arvatud siis, kui selleks on loodud eraldi parkimis- või peatumiskohad. Selliste kohtade loomine on pandud aga eelkõige kohaliku omavalitsuse õlule,” selgitas ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing

Lahendus: laadimiskohad ja ligipääs kõnniteedele

ELEA liikmed koos kaupmeestega on korduvalt käinud Tallinna linnalt palumas, et linn ehitaks tänavatele vastavad parkimistaskud, kus kaubikud ja kaubaveokid saaksid turvaliselt peatuda. “Senini pole seda juhtunud. Vaadates peagi valmivaid Tallinna mahukaid tänavate rekonstrueerimisprojekte, siis ei tundu ka seal sellega olevat arvestatud. Eelnev kogemus ei anna just suurt lootust, et kesklinna kaupmehed hakkaks nüüd linna poolt saama lähedusse kaubaveoks eraldatud kohti. Jutt pole ainult poodidest, ka linnavalitsusse endasse ei saa ilma trahvita kaupa tuua,” märkis Kitsing.

Kitsingu sõnul ei ole küsimus lihtsalt selles, et kaupmehed tahaksid oma kaupa võimalikult ukse ette saada. “See kõik on seotud liiklusohutuse, ajakulu, maksumuse ja ka keskkonnamõjuga. Olukorras, kus kaubasaaja läheduses pole võimalik peatuda, tuleb kaup maha laadida kaugemal asuvas avalikus parklas ning kohale toimetada näiteks kaubakäruga (pole just kerge meie kliimas).

Esmapilgul tundub, et jala liikuv kuller on keskkonnale hea, kuid reaalsuses tähendab see seda, et kaupa jõutakse ühe käiguga palju vähem laiali vedada ning vaja läheb rohkem kaubikuid kogu tööga ühele poole saamiseks. Tulemuseks on veelgi rohkem kaubaautosid liikluses, suurem mõju kliimale, ohutusele ning ilmselt ka mõni pankrotistuv äri, kes ei suuda kinni maksta keerukamat transporti,” lisas Kitsing.

Transpordihindade tõus viib ärid kolima

Kitsingu hinnangul tõusevad transpordihinnad hüppeliselt igal juhul ning ilmselt nii mõnigi äri kolib kesklinnast kaugemale. “Kuidas aga kliendid saavad kaugemal asuvatesse äridesse? Ikka autoga,” nentis Kitsing.

ELEA sooviks, et kliimaministeerium ja Tallinna linn teeks oma otsuseid ikkagi läbimõeldumalt ning võttes arvesse suurt pilti, sest linnaruum, nagu ka globaalne kliima, ei toimi vaakumis. Olgu lahenduseks siis seadusesse kirjutatud kohustuslik laadimiskohtade arv, nende tähistamise kohustus, vastav kohustus uusarendustele või hoopis midagi muud.

Kokkuvõttes võimalike lahendustena näeb ELEA, et kirjeldatud teelõikude äärde oleks näiteks sobiv planeerida veose laadimiseks ettenähtud peatumiskohad või võimaldada paiguti ligipääsu nende teede ääres kulgevatele kõnniteedele, millel sõiduki peatamine on lubatav liiklusseaduse § 20 lg 6* alusel. ELEA ei toeta käesoleva Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel plaani tunnistada kehtetuks eelolevat lõiget ning ning kompromissina võiks kaaluda hoopis selle sõnastuse ja meetrite täiendamist.

Loe kogu pöördumist siit: Liiklusseaduse ja autoveoseadus 07.09.2023

Loe veel: https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/kliimaministeeriumi-kavandatav-seadusemuudatus-valmistab-kaupmeestele-ja-kaubavedajatele-peavalu

https://www.logistikauudised.ee/arvamused/2023/09/08/elea-kliimaministeeriumi-plaan-toob-kahju-nii-keskkonnale-kui-transpordisektorile

-TV3 Uudised. https://www.tv3.ee/3-portaal/seitsmesed/liiklusseaduse-muudatus-parsib-kaubavedu/

-Delfi Ärileht https://arileht.delfi.ee/artikkel/120230306/muudatused-liiklusseaduses-panevad-kaupmehed-ja-vedajad-kahvlisse-ning-teevad-kahju-keskkonnale

-BNS siseuudised. https://www.bns.ee/topic/778/news/66362007/

-BNS majandusuudised. https://www.bns.ee/topic/648/news/66362007/

-Kaubandusuudised. https://www.kaubandus.ee/uudised/2023/09/08/kuidas-saada-kaup-poodidesse-peatumiseks-kohta-pole-igal-pool-mujal-ootab-trahv

-Rup.ee. https://www.rup.ee/uudised/uut-seadusandluses/muudatused-liiklusseaduses-panevad-kaubavedajad-raskesse-seisu

-Bioneer. https://bioneer.ee/kuidas-saada-kaup-poodidesse-%E2%80%93-peatumiseks-kohta-pole-igal-pool-mujal-ootab-trahv

Isegi lätlased tegid ära: Eesti ei suuda endiselt otsustada pikemate veoste teele lubamist

Isegi lätlased tegid ära: Eesti ei suuda endiselt otsustada pikemate veoste teele lubamist

Uuest aastast on Lätis lubatud 25,25 m ja 60 t autorongid, Soomes ja Rootsis on need lubatud juba aastaid. Kui Eesti ei tee vastavaid muudatusi, jääme eraldatud saareks naaberriikide vahel, nendivad ELEA ja Autoettevõtete Liit ühises Kliimaministeeriumile saadetud pöördumises.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) ja Autoettevõtete Liit (AEL) tegid 23. augustil ühispöördumise Kliimaministeeriumile, milles tõid välja mitmed transpordisektoris kiirelt lahendamist vajavad probleemid.

Üheks peamiseks mureks on pikemate (25,25 m) ja raskemate (kuni 60 tonni) autorongide teele lubamine, millest on räägitud aastaid, kuid siiani tulemusteta. Skandinaavias on lubatud need juba ammu ja seal on mindud veelgi kaugemale: teatud teelõikudel on lubatud ka 34,5 m meetri pikkused autorongid.

„Seda pöördumist ette valmistades tuli meile endalegi üllatusena, et isegi lätlased on suutnud asja ära otsustada ning juba alates tuleva aasta 1. jaanuarist on seal 25,25 m ja 60 t autorongid lubatud. Meil on endiselt vaikus, ehkki salamisi oleme lootnud, et suudame selle etapi üldse vahele jätta ja otse 34,5 meetri peale hüpata,“ nentis ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing logistikauudistele.

Lisaks on pöördumises välja toodud punktid seoses elektrisõidukitega üleminekuga. Näiteks on reaalne probleem selles, et kuni 3,5 tonnised sõidukid, mida tohib juhtida B-kategooria juhilubadega, võivad elektriversioonis tänu suurele akude massile minna sellest kaalupiirist üle ning see tähendab, et vajalik on juba C-kategooria juhilubade olemasolu.

Euroopa direktiiviga 2018/645 muudetakse varasemaid juhilube käsitlevaid õigusakte, võimaldades liikmesriikidel lubada B-kategooria juhiloa omanikel juhtida alternatiivkütustel töötavaid sõidukeid, mille lubatud täismass on suurem kui 3500 kg, kuid mitte üle 4250 kg.

„Seda erandit on juba täielikult rakendatud mitmes ELi liikmesriigis, näiteks Portugalis, Hispaanias, Prantsusmaal, Taanis, Slovakkias ja Itaalias, lisaks mitmed riigid, kus vastavad arutelud on alanud (nt Tšehhi Vabariik, Soome, Belgia). Oleksime tänulikud, kui ka Eestis võetakse kasutusele Euroopa Liidu direktiiv 2018/645, mis kiirendaks ettevõtete investeeringuid elektrisõidukitesse,“ seisab pöördumises.

Kokku on pöördumises 7 erinevat punkti, mis on seotud transpordisektorist kiiresti lahendamist vajavate probleemidega.

Loe täismahus pöördumist: 23.08.2023 Maanteesõidukite masside ja mõõtude muudatused

Loe pikemalt: https://www.logistikauudised.ee/uudised/2023/08/24/isegi-latlased-tegid-ara-eesti-ei-suuda-endiselt-otsustada-pikemate-veoste-teele-lubamist

Maanteesõidukite masside ja mõõtude direktiivi muudatuse ettepanekud

Maanteesõidukite masside ja mõõtude direktiivi muudatuse ettepanekud

Täna 23.08.2023 saatsid Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) ja Autoettevõtete Liit (AEL) Kliimaministeeriumile välja allpool toodud pöördumise.

Täname Kliimaministeeriumit võimaluse eest rääkida kaasa Eesti riigi seisukohtade kujundamisel. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) ja Autoettevõtete Liit (AEL) on saanud oma liikmetelt tagasisidet ja esitab oma seisukohad ja ettepanekud riiklike vastuste koostamiseks.

Ettepanekud direktiivi muutmiseks:

1) eVehicles (Elektrisõidukite/kaubikute) puhul 3,5 t -> 4,25 t peale täismassi piirangu viimine. Lubada heiteta tehnoloogiaid kasutavate veokite puhul suuremat kaalu, kuna need tehnoloogiad tavaliselt suurendavad veoki massi.

  • eVehicles on olulised, sest need on oluline investeering puhtamatesse tehnoloogiatesse;
  • eesmärk on saavutada 2050. aastaks saastevaba logistika;
  • seda on võimalik saavutada ainult sõidukipargi osalise elektrifitseerimisega, et toetada ja kiirendada süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist ja jätkusuutlikku majanduskasvu;
  • Euroopa direktiiviga 2018/645 muudetakse varasemaid juhilube käsitlevaid õigusakte, võimaldades liikmesriikidel lubada B-kategooria juhiloa omanikel juhtida alternatiivkütustel töötavaid sõidukeid, mille lubatud täismass on suurem kui 3500 kg, kuid mitte üle 4250 kg;
  • Määruse 3821/85 artikli 3 lõike 2 kohaselt on lubatud erandid sõidumeerikute kasutamiseks alla 7,5 tonni kaaluvate elektriliste kaubaveokite puhul, mis viitavad määruse 561/2006 artikli 13 lõikes 1 nimetatud sõidukitele.  Erandid on lubatud sõidukite puhul, mida kasutatakse ainult 100 kilomeetri raadiuses ettevõtte asukohast ja kui sõiduk ei ole juhi põhitegevuse objektiks (meie puhul on põhitegevus kuller, s.t. pigem pakkide kättetoimetamine jne, kui autojuhtimine).
  • Seda erandit on juba täielikult rakendatud (nii juhiluba kui ka sõidumeerik) mitmes ELi liikmesriigis, näiteks Portugalis, Hispaanias, Prantsusmaal, Taanis, Slovakkias ja Itaalias. Meil on ka mitmeid riike, kus see on osaliselt olemas, tavaliselt B-lubade osana ja praegu tehakse tööd, et saavutada ka sõidumeeriku osa (Iirimaa, Austria) või kui ei ole sõidumeeriku nõuet alla 7,5 t, mistõttu meie jaoks jääb ainult B-luba (nt. Sloveenia, Horvaatia). Ja siis on riigid, kus arutelud on alanud (nt Tšehhi Vabariik, Soome, Belgia) ja me eeldame, et see läbib seadusandliku protsessi sel või järgmisel aastal (kuigi mõnes riigis on praegu või varsti valimised, nt Rootsis, Bulgaarias – mis mõjutab aega, mis selleks kulub);
  • Soovime, et eVehicles leiaks Eesti laialdasemat kasutust;
  • Mõnede e-sõidukite puhul on võimalik jätkata B- kategooria juhiloaga sõitmist;
  • Teiste puhul tõstab aku kaal massi üle lubatud 3500 kg piiri, mis tähendab, et nad vajavad kehtivate õigusaktide kohaselt C-kategooria juhiluba;
  • Seetõttu oleksime tänulikud, kui võetakse kasutusele Euroopa Liidu direktiiv 2018/645;
  • See kiirendaks ettevõtete elektrisõidukite investeeringuid;
  • Sellised riiklikku õigusesse viidud meetmed toetaksid Eesti süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ja jätkusuutlikkuse tegevuskava ning oleksid keskkonnale kasulikud.

2) Soodustatakse ka aerodünaamilisemate kabiinide ja muude energiat säästvate seadmete kasutuselevõttu, mis mitte ainult ei paranda juhi mugavust ja ohutust, vaid suurendab ka heitevabade jõuseadmete tõhusust (mehhanismi, mis edastab mootorist jõu sõiduki liigutamiseks).
Kui tehnoloogia areneb ja heitevabad jõuseadmed muutuvad kergemaks, muu hulgas tänu aerodünaamiliste seadmete ja kabiinide kasutamisele, on keskkonnasäästlikumatel sõidukitel võrreldes tavapäraste veoautodega kaaluga seotud eelis.
3) 2034. aasta tähtaeg piiriüleste vedude teostamiseks 44-tonniste standardsõidukitega.
4) Euroopa modulaarsete süsteemide (EMS) kasutamine piiriülestes vedudes.
Võimalus kasutada piiriüleses liikluses teatavatel tingimustel raskemaid ja pikemaid sõidukeid, mis on praegu lubatud vaid mõnes liikmesriigis. Näiteks liikmesriigid, kes lubavad oma territooriumil Euroopa moodulsüsteeme, saavad neid kasutada ka toimingutel naaberliikmesriikidega ilma kahepoolse kokkuleppeta ning piiranguta, mis lubab ületada vaid ühe riigipiiri. See tähendab, et sama lasti võib vedada vähema arvu reisidega.

5) Lubada pikemad ja raskemad autorongid 20,75/ 25,25m ja 60 tonni täismassiga ja pikemas plaanis ka 34,5m ja 76 tonni Eesti TEN-T teedele.

• Lihtsasti rakendatav meede tõstmaks autoveosektori konkurentsivõimet nii Eestis kui rahvusvaheliselt ja samal ajal panustades kliimaeesmärkide ja transpordisektori keskkonnatõhususe saavutamise eesmärki on lubada kasutada Eesti teedel pikemaid ja raskemaid autoronge. See võimaldab:

1) Pikemad ja raskemad autorongid mahutavad 30-40% rohkem kaupa nii mahuliselt (nt kaubaveol mahutab 18,75 m veok 36 euroalust, 25,25m veok 51 euroalust) või kaaluliselt (nt 50 t metsaveoki keskmine koorem on 32 tm ja 60 t keskmine koorem on 43 tm).
2) Suureneb transpordisektori efektiivsus, sest suurem kogus kaupa veetakse ära korraga. See suurendab Eesti transpordisektori ja koos sellega laiemalt majanduse konkurentsivõimet.
3) Muudatuse rakendamisel väheneb autorongide läbisõit ligikaudu hinnanguliselt 41 miljonit kilomeetrit aastas (29 miljonit kilomeetrit kaubavedudel ja 12 miljonit kilomeetrit metsamaterjali veol), mis tähendab olulist panust CO2 heitme vähendamisse transpordisektoris.
4) Pikemate ja raskemate autorongide kasutuselevõtt toob kaasa üldise liiklustiheduse vähenemise õhukvaliteedi paranemise ja mürataseme languse. Liikluskoormuse vähenemine olukorras, kus kaks autorongi teeb ärakolme autorongi töö, toob kaasa suurema liiklusohutuse.
5) Pikemate ja raskemate autorongide kasutusele võtmise ettepaneku on Eetile teinud ka Eesti riigile ka OECD Rahvusvaheline Transpordifoorum eksperdid tuginedes ulatuslikule rahvusvahelisele kogemusele ja uuringutele.

• 1. jaanuarist 2024 on Lätis lubatud 25,25 m ja 60 t autorongid, Soomes ja Rootsis on need lubatud juba aastaid varem. Kui Eesti ei tee vastavaid muudatusi jääme eraldatud saareks naaberriikide vahel, millega kaotame oma transpordisektori konkurentsivõimes.
• Eeltoodud poliitikamuudatuste ettepanekud vajavad põhimõttelist otsust ja koos sellega asjakohased õigusaktide muudatusi. Üheks takistusteks liikumaks edasi 25,25 m moodulveokite kasutusele võtmise piloteerimisega on eriveostele sätestatud detailid liiklusseaduses (LS §341 lõikes 8). Leiame, et sellised tehnilised detailid eriveostel kasutavate sildade arvu, rehvitüüpide jm peaks olema reguleeritud madala taseme õigusaktides. Seega teeme ettepaneku algatada selles osas liiklusseaduse muudatus. Samaaegselt teeme ettepaneku otsida ühiselt võimalusi mahukaupade veoks 25,25 m ja 60 tonni täismassiga EMS autorongide ja 20,75 meetrit lubatud täismassiga 60 tonni sõidukite lubamiseks metsavedudel.
• Kuni 20,75 m ja 60 tonnise täismassiga eriloaga sõitvad veokid, millel rakendatakse 8 telje ja paarisrataste nõuet ei suurendada teede koormust võrreldes praeguse praktikaga. Seda on kinnitanud hiljuti valminud Transpordiameti tellitud uuring. Nüüdseks puuduvad argumendid, mis toetaksid poliitikaettepaneku mitte rakendamist.
• Käesoleva direktiivi muudatustega näeme, et need on üle-Euroopalased suundumised, millest Eestil ole põhjust maha jääda, vaid vastupidi olla eestvedajate hulgas.

6) Ettepanek ajakohastada üleeuroopalist transpordivõrgu (TEN-T) poliitikat taristu arendamise stiimulite ja nõuete abil ning eri transpordiliikide parema integreerimisega mitmeliigilisse transpordisüsteemi. Välja ehitada ka TEN-T võrgustik Eesti piires aastaks 2030. Transpordisektori taristu arendamine peab olema järjepidev ja süsteemne, et tagada kaupade liikumine konkurentsivõimelises keskkonnas. Oleme mures riigieelarvestrateegias 2023-2026 kavandatud teede investeeringute drastilise vähenemise pärast. Eesti majanduse arengu huvides peaks transpordi- ja logistikataristusse investeerima järjepidevalt ja senisest enam, sealhulgas selleks, et liikuda kliimaeesmärkide saavutamise suunas. Ühes kuus liigub 36 000 veokit Balti riikide kaudu Soome. Seega riiklikult strateegiliselt oluline on (Tallinn – Pärnu – Ikla) E67 põhimaantee ehitus 2+2 teeks, sest seda läbib 1/3 Baltikumist (sh Eestist) 2/3 EL-ist liikuvast transpordist. Samuti vajalik ka muudel põhimaanteede suundadel Tallinn – Tartu – VõruKoidula/Luhamaa (E263) lõpuni ehitus 2+2 põhimaanteeks. Korraliku taristu olemasolu on vajalik ka riigi julgeoleku seisukohast, et oleks tagatud inimeste ja kaupade liikumine kriitilistes olukordades. Pikemas vaates võimaldaks 2+2 teede tekkimine EMS-i (moodulveokite) magistraalidele lubada kasutusele võtta ka isesõitvaid sõidukeid. Samuti peame arvestama, et naaberriikides on kasutusel juba isegi kuni 34,5 m autorongid täismassiga 76 tonni.

7) Toetame ka tehnoloogianeutraalsuse ja multimodaalsusega seotud põhimõtteid.

Kokkuvõtteks, toetame nii Euroopast tulevaid poliitikaalgatusi kui ka teeme täiendavaid ettepanekuid, mis on suunatud maanteesõidukute masside kui mõõtmete suurendamisele ja nende piiriülesele ühtlustamisele, sest kokkuvõttes need meetmed toetavad integreeritult nii sektori majanduslikku tõhususe suurendamist, kutseliste autojuhtide puuduse leevendamist kui ka keskkonnaeesmärke. Akude kasutusele võtmisest tulenevalt masside tõstmist tuleb samuti toetada, sest vastasel juhul tonnaažid vähenevad. Oleme sõidukite masside ja mõõtmete muutmisega seoses ka varasemalt saatnud pöördumise 16.12.2022 Valitsuse peaminister Kaja Kallase ja MKM-i poole.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) ja Autoettevõtete Liit (AEL) liikmete nimel kirjutavad oma tänases pöördumises Kliimaministeeriumile.

Herkki Kitsing Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) juhatuse liige
Kersten Kattai Autoettevõtete Liit (AEL) direktor

Loe pöördumist täismahus SIIT: 23.08.2023 Maanteesõidukite masside ja mõõtude muudatused

ELEA ei toeta mootorsõidukimaksu kehtestamist eraldiseisvana teistest maksumuudatustest

ELEA ei toeta mootorsõidukimaksu kehtestamist eraldiseisvana teistest maksumuudatustest

Herkki Kitsing, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse liige

Mootorsõidukimaksu poolt- ja vastuargumentide üle võib vaielda pikalt, ent kui tahame olla edumeelne ja jätkusuutlik majandus, siis on möödapääsmatu vaadelda kavandatavat mootorsõidukimaksu kogu maksupaketi osana, mitte eraldiseisva maksuna. Just selle olulise põhimõtte on automaksu pooldajad jätnud kogu debatis tähelepanuta. Selgitan lahti, mida selline lähenemine endaga kaasa tooks.

Mootorsõidukimaksu ei saa ja ei tohigi käsitleda eraldiseisvana teistest maksumuudatustest. Uue valitsuse koalitsioonilepingu rahanduspoliitika ei kajasta näiteks kütuseaktsiisi, kuna selle tõus on kokku lepitud juba varasemalt, kuid seda peab uute maksude käsitlemisel siiski arvesse võtma. Kütuseaktsiis tõuseb aastatel 2024-2027 järk-järgult ning sellel on kindlasti negatiivne mõju kohaliku transpordisektori konkurentsivõimele, kui nende muudatustega ei järgita sama aktsiisipoliitikat, nagu meie lähiriikides Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes. Kui püüame oma maksupoliitikaga justkui eesrindlikud olla, siis tegelikkuses on esimeseks kannatajaks kohalikud transpordiettevõtted.

Lisaks aktsiisitõusule mõjutab transpordisektori ettevõtteid ja nende konkurentsivõimet 2024. aastal rakenduv mootorsõidukimaks. Aktsiisitõus ning mootorsõidukimaks on kaks olulist muutujat võrrandis, mida ettevõtjad ise mõjutada ei saa, kuid mis seavad neid võrreldes naaberriikidega keerulisse positsiooni. Transpordi täiendav maksustamine võrreldes meie konkurentriikidega tähendab Eesti transpordisektori konkurentsivõime kahanemist ja tööstuse ekspordivõime vähenemist, mis omakorda toidab inflatsiooni kasvu.

Näiteks Saksamaa riikliku logistika- ja mobiilsusameti (BALM) andmetel on 2023. aasta esimese kuue kuuga Eesti transpordiettevõtete läbisõit Saksamaalt vähenenud 13,3%, selle kõrval Leedu vedajate osakaal kasvanud 6,4%.

Lisaks transpordiettevõtetele on kannatajaid veelgi.  Kui pilti laiemalt vaadata, siis 2025. aastal tõusevad käibemaks ja tulumaks. Arusaadavalt peaks selle tulemusena riigi maksulaekumine kasvama, kuid mõlema maksu tõusu puhul on hinnatõusude mõju suurem. Käibemaksu tõus avaldub koheselt toodete ning teenuste hindades, tulumaksu kasv sunnib ettevõtteid kiiremale palgatõusule, kuna süveneb inimeste rahulolematus ostujõu vähenemisega. Paraku on kiireks palgakasvuks vaja tugevat majanduskeskkonda ja head konkurentsivõimet. Selles osas läheb Eesti ettevõtetel, eriti logistikasektoris, kavandatava maksupoliitika tõttu aga järjest keerulisemaks.

Eelnevast käsitlusest on jäänud välja rohepööre, kuigi uue maksu kavandajate sõnul täidab see lisaks eelarve täitmisele ka rohepöörde kiirendamise eesmärki. Saastava diiselkütuse ja kasvava autode arvu reguleerimine maksude kaudu pole rohepöörde edendamiseks hea lahendus.  Tänane poliitika paistab kütuseaktsiisi osas olevat väga ühene ega soosi isegi biodiisli ja biogaasi kasutamist raskeveokitel. Mõlemad kütused on tavadiislist keskkonnasõbralikumad ja peaksid olema märkimisväärselt madalama aktsiisiga maksustatud. Kuna nende biokütuste baashind on iseenesest kõrgem, ei toeta kõigile sama aktsiisi rakendamine keskkonnasõbralikemate biokütuste kasutamist. Samuti ei võta mootorsõidukimaks arvesse keskkonnasõbralikumate biokütuste kasutamist. Kaubavedu Eestis peab jätkuma igal juhul, sest stabiilne, toimiv ning jätkusuutlik logistikasektor on oluline nii kestlikkuse kui ka julgeoleku vaatest. Hetkel tundub, et maksustada kavatsetakse transpordiettevõtteid ja transporditeenust vaatamata sellele, kui keskkonnasõbralikku transpordivahendit kasutatakse. Selliselt ei ole mootorsõidukimaks kooskõlas rohepöörde eesmärkidega.

Mootorsõidukimaks võib olla mõningatel juhtudel tõhus linnas autostumise aeglustamiseks ja ühistranspordi kasutamise soosimiseks, kuid maainimesed ja logistikasektor hakkavad sarnase maksu puhul pigem kannatama. Seega näeb ELEA, et mootorsõidukimaksu fookus peaks olema CO2 heitel + kilometraažil.

Juhul, kui mootorsõidukimaks siiski kehtestatakse, on ELEA välja töötanud järgmised ettepanekud:

 1. Vaadata maksumuudatuste paketti ja muudatuste mõju transpordi- ja logistikasektorile tervikuna. Maksumuudatused ei tohi seada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ohtu võrreldes naaberriikidega;
 2. Transporditeenuse osutamiseks kasutatavate kaubaveoks mõeldud N-kategooria sõidukitele kehtestada maksuvabastus;
 3. Mootorsõidukimaksu peamiseks komponendiks peaks olema CO2, lisaks auto vanuse kõrval keskkonda, autostumist ja liiklusohutust kõige enam mõjutavam komponent – kilometraaž. Nullemissiooniga sõidukid võiksid olla mootorsõidukimaksust vabastatud kuni aastani 2030. Läbisõit lahendaks platvormikullerite mõju keskkonnale teede suurema kasutamise kaudu;
 4. Kui mootorsõidukimaks tuleb, siis peab see olema sihtotstarbeline maks, mis on suunatud maanteetaristu hooldusesse ja arendusse või vähemalt vähem saastavamate liikumisvõimaluste edendamiseks. Mootorisõidukimaksust laekuv täiendav maksutulu peaks olema täiendav rahastus maanteetaristu jaoks, mitte üldiselt riigieelarve kulude katteks. Juhul, kui eesmärk on saada lisaraha muude põhjendatud kulude katteks, tuleks selleks otsida sobivamaid lahendusi, näiteks käibemaksu või tulumaksu laekumisest.
 5. Kaaluda, kas lisaks heitmevabade sõidukite maksueelistele saaks soodustada ka biokütuste ja HVO (taastuvtoorainel põhinev diislikütus) kasutamist.

Rahvusvahelise transpordi, ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (edaspidi ELEA) koondab enda alla 62 ettevõtet, mille liikmesfirmades töötab 5921 töötajat 2023 aastal ja kes tegid kokku 931 million EUR käivet 2022 aastal.

 

Herkki Kitsing

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon  juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Loe pöördumist täismahus: ELEA_arvamus 18.08.2023

Vaata ka: https://www.logistikauudised.ee/arvamused/2023/08/18/elea-ei-toeta-mootorsoidukimaksu-kehtestamist-eraldiseisvana-teistest-maksumuudatustest

Toetame teekasutustasu tõstmist saastavamate veoautode osas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon andsid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile saadetud vastuses teada, et toetavad liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõus sisalduvat ettepanekut tõsta 2024. aasta 1. märtsist saastavamate veoautode teekasutustasu.

Toetame põhimõtet, et teekasutustasu tuleb olulisel määral tõsta rohkem saastavasse EURO-heitgaasiklassi kuuluvate veoautode osas, et motiveerida senisest rohkem maanteetranspordi valdkonnas tegutsevaid ettevõtjaid investeerima vähem saastavatesse veoautodesse. Seega toetame igati eelnõus sisalduvaid senisest kõrgemaid tasumäärasid veoautode osas, mis kuuluvad EURO-heitgaasiklassi 0-III. Me ei ole vastu ka sellele, kui tõsta EURO 0-III heitgaasiklassi kuuluvate veoautode teekasutustasu mõnevõrra rohkem kui on eelnõus ette nähtud.

Erisus EURO VI heitgaasiklassile
Samas peame oluliseks, et teekasutustasu ei tõuseks üldse või tõuseks eelnõus sätestatust väiksemas mahus nende veoautode osas, mis kuuluvad vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi. Eelkõige palusime ministeeriumil kaaluda ettepanekut tõsta plaanitust väiksemas mahus nende veoautode teekasutustasu, mille heitgaasiklass on EURO VI või vähem saastavam.

Tasumäära vähendamine EURO VI osas võrreldes eelnõus väljapakutuga on vajalik selleks, et suurendada ettevõtete motivatsiooni vahetada näiteks EURO 0-III klassi kuuluvad veoautod välja veoautodega, mis kuuluvad EURO VI heitgaasiklassi. Kui teekasutustasu määrade erinevus erinevate EURO-heitgaasiklasside osas ei ole piisavalt suur, siis see ei too kaasa soovitud muutust.

Järelevalvet tuleb tõhustada
Tasumäärade tõstmisega võib suureneda ettevõtete motivatsioon teekasutustasu mitte maksta või maksta seaduses sätestatust väiksemas mahus. Koda on saanud juba täna ettevõtetelt tagasisidet, et järelevalve ei ole piisavalt tõhus ning seetõttu tegutseb turul ettevõtteid, kes ei maksa teekasutustasu vastavalt seaduses sätestatule ning saavad seeläbi konkurentsieelise. Juhtisime sellele probleemile tähelepanu ka ministeeriumile saadetud kirjas.

Seetõttu peame väga oluliseks, et järelevalveasutused jätkaksid ja võimalusel suurendaksid järelevalvet teekasutustasu maksmise osas pärast eelnõu jõustumist. Pikemas perspektiivis näeme hädavajalikuna seda, et Eesti suudab järelevalvet teekasutustasu maksmise üle teostada automaatsete tehniliste lahenduste abil.

Toetame ka eelnõus sisalduvaid muudatusi tõsta rahatrahve seoses teekasutustasu maksmata jätmisega. Karistuste karmistamine vähendab ettevõtete motivatsiooni jätta teekasutustasu maksmata või maksta seaduses sätestatust väiksemas mahus. Ministeeriumile saadetud vastuses tõime ka välja, et me ei ole vastu sellele, kui tõsta rahatrahve eelnõus sätestatust veelgi rohkem.

Teekasutustasu tõstmise eelnõuga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Loe pöördumist 30 06 2023 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu

Lingid

Eesti lingid
BALTINFO
Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti Vabariigi Rahandusministeerium
Tolliamet
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 
Rahvusvahelised
CER News – the newsletter of the Community of European Railway and Infrastructure Companies.
World Wide Freight Forwarder – www.jctrans.net
CLECAT-i kodulehekülg
Business and Industry Advisory Committee to the OECD – BIAC
The Baltic and International Maritime Council – BIMCO
www.1520mm.com
The Electronic Trade Community – BOLERO
European Union – EU
Freight Forward Europe – FFE
Freight International
Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents – FONASBA
International Association of Ports and Harbors – IAPH
International Air Transport Association – IATA
International Civil Aviation Organization – ICAO
International Chamber of Commerce – ICC
International Cargo Handling Co-ordination Association – ICHCA
International Federation of Customs Brokers Associations – IFCBA
International Monetary Fund – IMF
International Maritime Organization – IMO
International Road Transport Union – IRU
International Organization for Standardization – ISO
Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD
Southeast European Cooperative Initiative – SECI
The International Air Cargo Association – TIACA
Transport Corridor Europe Caucasus Asia – TRACECA
International Union of Railways – UIC
International Union of Private Wagons – UIP
International Union of Combined Road-Rail Transport Companies – UIRR
Economic Commission for Europe – UN/ECE
Ukrainian Transport Bulletin
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UN/ESCAP
United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD
World Customs Organization – WCO
World Trade Organization – WTO

FFI

 

FIATA FFI (Freight Forwarders Instructions) on ekspedeerimisinstruktsioon, mis koondab kõik kliendi poolt ekspedeerijale antavad instruktsioonid ühele dokumendile. Dokument vastab ÜRO kaubandusdokumentide standarditele ning on kasutatav ka EDI andmevahetuses. Ekspedeerija annab kliendile FFI blanketi, mille see täielikult täidetuna tagastab ning ekspedeerija on valmis tellimust täitma. See välistab hilisemad arusaamatused instruktsioonide osas.

FWB

 

FIATA FWB on sarnaselt FIATA FBL-le vedaja dokument. Ekspedeerijad, kes annavad välja FWB-d, võtavad endale vedaja vastutuse analoogiliselt kasutades FIATA FBL dokumenti. Põhiline erinevus seisneb FIATA FBL ja FIATA FWB puhul selles, et FBL võimaldab kauba kätteandmise originaal konossemendi esitajale, FWB puhul väljastatakse kaup saajaks märgitud isikule.

FCR

 

FIATA FCR (Forwarder´s Certificate of Receipt) on kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend, mida maailmas kasutatakse juba 1955. a. Ekspedeerimisfirma annab FCR-i välja kauba saatjale, tõendades sellega saatjalt kauba tühistamatut vastuvõtmist toimetamiseks dokumendis nimetatud saajale. FCR-i ei saa kasutada, kui ei nimetata konkreetset saajat. FCR on väliskaubanduses laialdaselt kasutusel, kuna see on tõenduseks ostjale, et kaup on saatmiseks üle antud ning saatja ei saa enam muuta kokkulepitud tingimusi. FCR-i on õigus välja anda ainult rahvuslikku ekspedeerijate organisatsiooni kuuluvatel ekspedeerimisfirmadel, kes omavad ekspedeerija vastutuse kindlustust. Eestis FCR-i väljastav ekspedeerimisfirma vastutab vahendajana vastavalt ELEA Üldtingimustele.

FBL

 

FIATA FBL (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) on multimodaalse transpordi konossement, mida välja andes võtab ekspedeerimisfirma endale vastutuse toimetada kliendi kaup sihtkohast kuni loovutamiseni määratud saajale.

Ekspedeerija alltöövõtjad vastutavad sel juhul ekspedeerija, mitte tema kliendi ees. Tavaliselt kasutatakse FBL-i sellise multimodaalse transpordi puhul, kus veoahelasse kuulub ka meretransport.

FIATA FBL on maailmas kasutatav UNCTAD/ICC multimodaalse transpordi dokumentide reegleid järgiv, pankade poolt aktsepteeritav transpordidokument, mis lihtsustab ka akreditiivmaksevormi kasutamist. FIATA FBL-i võivad kasutada vaid ekspedeerimisfirmad, mis kuuluvad rahvusliku ekspedeerijate organisatsiooni liikmeskonda ning omavad vedajana tegutseva ekspedeerija vastutuse kindlustust.

FIATA dokumendid

 

Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIATA) liikmena omab Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) õigust anda välja FIATA dokumente. Alates maist 1996 annab EEA välja:

FIATA multimodaalse transpordi konossemente FIATA FBL ja FIATA FWB,

FIATA kauba edasitoimetaja vastuvõtutõendit FIATA FCR ,

FIATA ekspedeerimisinstruktsioone – FIATA FFI.

Aasta aastalt on tõusnud huvi FIATA dokumentide kasutamisvõimaluste vastu kuna kauba ostu-müügi lepingutesse on lisatud nõutavate dokumentidena ka FIATA dokumendid.

Kõik ELEA poolt väljastatavad FIATA dokumendid on nummerdatud ning nende üle peetakse ranget arvestust. Peale dokumentide kasutamist on saaja kohustatud esitama kasutamise kohta aruande, vähemalt korra aastas.

FIATA

 

ELEA võeti FIATA liikmeks vastu 4. oktoobril 1995. FIATA-sse kuulumine annab ELEA-le eelkõige ligipääsu ekspedeerimisalasele informatsioonile globaalses ulatuses, võimalust välja anda FIATA multimodaalse transpordi dokumente ning täiendavaid võimalusi ekspedeerimisfirmade töötajate erialaseks koolitamiseks, kus õppeprogrammi läbiteinud saavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud FIATA diplomid.

Seminarid

Seminarid

ELEA seminar 01.12.2010 teemal “Kindlustusriskid transpordis ja logistikas”

I.Vissak ettekanne

V.Paltmann ettekanne

T.Heering ettekanne

ELEA infopäev 01.12.2011 Tallinna Sadamas

T.Taskila ettekanne

ELEA infopäev 04.10.2012 Sillamäe Sadamas

Molycorp ettekanne

M.Vähi ettekanne

J.Paas ettekanne

ELEA seminar 17.04.2013 teemal “Kaupade ladustamisega kaasnevad riskid laopidaja ja ekspedeerija vaatenurgast ning riskide maandamise võimalused”.

I.Vissak ettekanne.

K.Amos ettekanne

ELEA infopäev 02.10.2013 Tallinna Sadamas

M.Sitsi ettekanne

J.Ojamäe ettekanne

ELEA seminar 25.11.2013 teemal Lepinguõiguse muudatustest, SEPAL-e ülemineku muudatustest ja muudatuste kohta kindlustusvaldkonnas.

K.Amos ettekanne

R.Olt ettekanne

R.Rattur ettekanne

 

 

FIATA koolitused

Transpordi ja logistikaalane koolitus  FIATA DIPLOMA koolitus on FIATA DIPLOMA miinimumstandarditele vastav ekspedeerimisalane koolitus. Koolitus koosneb auditoorsetest tundidest, praktilistest töödest ja individuaalõppest. Õppeprotsessi üks oluline osa on ka Eesti juhtivate ekspedeerimisettevõtete külastus.

Koolituse põhieesmärgiks on anda teadmisi oskuslikuks tegutsemiseks ja edukaks toimetulekuks rahvusvahelises ekspedeerimises.

 FIATA Diploma standardite järgi koostatud koolitusi viivad läbi

– Tallinna Tehnikakõrgkool

http://koolitused.tktk.ee.

– Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

https://www.eek.ee.

 

 

 

 

Haridus

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli koostööna on valmis saanud Ekspedeerija käsiraamat.

Käsiraamat on elektrooniline raamat ja selle täiendamine ja uuendamine on pidevalt jätkuv tegevus.

Käsiraamatus leiab kajastamist valdav osa ekspedeerimisvaldkonna teemasid. Elektroonne vorm võimaldab selle siduda teiste valdkonda kajastavate andmebaasidega nagu Riigi Teataja, Eesti Maksu- ja Tolliameti andmebaas jne. See võimaldab ekspedeerijal leida peaaegu kogu ametialase teabe ühest kohast.

Otselink käsiraamatule:

http://eprints.tktk.ee/2534/2/Ekspedeerija%20k%C3%A4siraamat%20%2809.16%29.pdf

 

 

Kindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus

kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt  ELEA üldtingimustele. Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest.

Veosekindlustus

kindlustab punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms. Võimalikud variandid: koguriskikindlustus (ICC(A)) või nimetatud riskide kindlustus (ICCB, ICC(C)). Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele (raampoliis).

Varakindlustus

kindlustab varale (nt. kaubad laos, hooned, seadmed)  tekkinud kahju, mille põhjuseks on: tulekahju, pikselöök, plahvatus, torm, vesi, murdvargus jms. Kindlustuslepingu sõlmijaks võib olla kindlustatava vara omanik, rentnik, hüpoteegipidaja või mõni muu seaduslik esindaja.

 

Kindlustuse teemadel saate täpsemat teavet ELEA assotsieerunud liikmetelt:

–          Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, cargo@kominsur.ee, tel 66 44 388, koduleht www.kominsur.ee

–          Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, marks@marks.ee, tel 66 80 266, koduleht www.marks.ee

ELEA Ladustamise Üldtingimused

ELEA Ladustamise Üldtingimused

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimused

 

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) üldkoosolek kinnitas 27. jaanuaril 2011. a otsusega Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimused (ELEA LT, edaspidi Üldtingimused), mis reguleerivad kaupade ladustamisel laopidajate ning nende klientide õigussuhteid ning kaitsevad kliente vähemalt Üldtingimustes sätestatud ulatuses. Üldtingimused tuginevad Amsterdami-Rotterdami Ladustamise Tingimustele (Warehousing Conditions Amsterdam-Rotterdam), mis on registreeritud Amsterdami ja Rotterdami Ringkonnakohtu registris 1. märtsil 1994. Üldtingimused jõustuvad 1. veebruaril 2011.

 

ÜLDSÄTTED

§ 1. Üldtingimuste kohaldamine

(1)   Üldtingimuste 1. peatükk reguleerib nende kasutamises kokku leppinud laopidajate ja hoiuleandjate vahelisi õigussuhteid. Üldtingimuste 2. peatükk reguleerib  laopidajate ja laokirja valdajate õigussuhteid, kui laokirjal on viide Üldtingimustele.

(2)   Laopidajad, hoiuleandjad ja laokirja valdajad kohustuvad täitma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi; nad ei tohi kohaldada õigussuhtele tingimusi, juhiseid ja regulatsioone, mis on vastuolus Üldtingimustega, välja arvatud juhul, kui nad on eraldi teisiti kokku leppinud ning seda lepingus selgesõnaliselt väljendatud.

(3)   Kui laopidaja osutab ka muid teenuseid ja tegutseb ekspedeerija, laevaagendi, stividori, vedaja, kindlustusmaakleri, järelevalveasutuse vmt-na, kohaldatakse lisaks Üldtingimustele ka vastava tegevusharu tavatingimusi või tingimusi, mille kohaldamises on kokkulepitud.

§ 2. Mõisted

Üldtingimuste tähenduses:

Laopidaja on isik, kes kohustub hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud kaupa ja tagastama selle hoidmise lõppemisel (1. peatükk), või on isik, kelle juures on hoiul kaup, mille eest on ringluses tema poolt väljastatud laokiri (2. peatükk). Laopidaja võtab hoiuleandjalt vastu juhised kauba ladustamiseks, käitlemiseks ja väljastamiseks.

Hoiuleandja on isik, kes annab kauba laopidajale ladustamiseks või kelle jaoks laopidaja hoiab kaupa, mille kohta ei ole ringluses laokirja. Hoiuleandja annab laopidajale juhiseid kauba ladustamiseks, käitlemiseks ja väljastamiseks.

Laokiri on nummerdatud ja allkirjastatud kaubaväärtpaber pealkirjaga “laokiri” (warehouse reciept), millel on märgitud, et selle seaduslikul valdajal on õigus nõuda laopidajalt ladustatud kauba välja andmist.

Laokirja valdaja on isik, kes esitleb end laopidajale laokirja esitades selle seadusliku valdajana või kes tõendab kauba omandiõigust muul laopidajale vastuvõetaval viisil.

Viimane laopidajale teadaolev laokirja seaduslik valdaja on isik, kellele laokiri on väljastatud, ja järgmine laokirja valdaja, kelle kirjalik taotlus laopidajale end laokirja valdajaks pidada kannab kõige hilisemat kuupäeva, tingimusel, et laopidajal on siiski õigus, aga ei ole kohustust pidada selleks kedagi teist, kui tal on põhjust eeldada, et see isik on viimane laokirja seaduslik valdaja.

Ladustamine on laopidaja pakutav tasuline teenus, millega laopidaja kohustub kaupa hoidma, ladustama, säilitama ja osutama muid kokkulepitud teenuseid.

§ 3. Kohaldatav õigus

Ladustamise õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust.

§ 4. Vaidlused

(1) Kõik laopidaja ja hoiuleandja või laokirja valdaja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse Eesti kohtus.

(2) Vaidlevad pooled võivad enne kohtusse pöördumist anda vaidluse lahendada ELEA vahekohtule, kui selline on moodustatud. ELEA vahekohus moodustatakse ning see tegutseb ELEA üldkoosoleku kinnitatud reglemendi alusel ja korras.

§ 5. Üldtingimuste avaldamine

(1) Üldtingimused edastatakse Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojale, kes avaldab need oma kodulehel.

(2)  Üldtingimused avaldatakse ELEA kodulehel eesti, inglise ja vene keeles. Tõlke erinevuste korral on määrav eestikeelne tekst.

I PEATÜKK

LADUSTAMISE JA KOHALETOIMETAMISEGA SEOTUD SÄTTED

§ 6. Kirjalikud protseduurid

(1) Kauba kohaletoimetamise, ladustamise, käitlemise ja väljastamise pakkumised, kokkulepped ja juhised vormistatakse kirjalikult. Kirjalikule vorminõudele vastab ka elektrooniline kirjavahetus ning muud kirjalikult taasesitatavad tahteavaldused.

(2) Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on suuline või telefoni teel toimunud teabevahetus laopidajale siduv vaid siis, kui see on kohe kirjalikult kinnitatud.

§ 7. Kauba kirjeldus ja teabe edastamine

(1) Hoiuleandja esitab laopidajale kirjaliku päringu, tellimuse ning ladustamise ja käitlemise juhise koos kauba täpse ja täieliku kirjeldusega, milles tuuakse ära kauba väärtus, pakkide arv, brutokaal ning muud olulised näitajad, mis võivad mõjutada lepingu sõlmimist ja selle tingimusi.

(2)  Kui kaubale kehtivad tolli-, aktsiisi- või muud erinõuded, esitab hoiuleandja laopidajale õigeaegselt kogu vajaliku teabe ja dokumendid, mis võimaldavad laopidajal neid nõudeid täita.

§ 8. Tasumäärad

(1) Laopidaja jooksvad tasumäärad ning kõik laopidaja ja hoiuleandja kirjalikud või suulised kokkulepped tasumäärade kohta põhinevad tööjõukuludel, mis olid lepingu sõlmimise või juhiste andmise ajal tavalised. Kulude suurenemisel korrigeerib laopidaja tasumäärasid vastavalt ning need jõustuvad kohe. Laopidaja võib korrigeerida tasumäärasid ka siis, kui ametivõimud viivad sisse või suurendavad laopidaja teenustele kehtestatud makse.

(2) Ladustamise tasumäärad põhinevad vastava kauba virnastamise tavameetodil, kui lepingus ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisti. Kui hoiuleandja taotlusel või kauba seisukorra tõttu kaldutakse virnastamise tavameetodist kõrvale, suureneb tasumäär proportsionaalselt kasutatava lisapinnaga.

§ 9. Lõivud, kulud ja maksud

(1) Kõik kaubaga seotud kulud (veotasud, hüvitised, maksud, lõivud, trahvid ja muud mis tahes olemusega tasud ja kulud) kannab hoiuleandja. Hoiuleandja peab laopidaja esimesel nõudmisel tasuma need kulud ette või hüvitama sõltumata sellest, kas kaup on ladustamiskohas või sealt ära viidud.

(2) Kui laopidaja peab vajalikuks kohtumenetluse algatamist või muude õiguslike sammude astumist lõivude, maksude, trahvide või muude seaduslike tasude ja kulude vaidlustamiseks või kui hoiuleandja taotleb, et laopidaja algataks sellise kohtumenetluse, siis sellest tulenevad laopidaja kulud, sealhulgas õigus-, finants- või muu nõustamise ja abi kulud, mida laopidaja pidas mõistlikult vajalikuks, hüvitab hoiuleandja laopidaja esimesel nõudmisel. Laopidaja konsulteerib võimalusel hoiuleandjaga ja üritab enne §-s 9 nimetatud kohtumenetluse algatamist või muude õiguslike abinõude kasutusele võtmist saada temalt juhiseid.

(3) Kui laopidaja tegutseb finants- või fiskaalagendina, siis kõik maksud, lõivud, trahvid, intressid, viivised ning mis tahes muud kaasnevad kulud või kahjutasud tasub hoiuleandja, ilma et see piiraks § 9 lõike 1 sätete kohaldamist. Hoiuleandja hüvitab need nõuded laopidajale esimesel nõudmisel.

§ 10. Hoiuleandja vastutus

(1)  Hoiuleandja vastutab laopidaja ja kolmandate isikute ees ebaõigest või eksitavast ning puudulikust kirjeldusest või näidustusest või teabest tuleneva kauba kaotsimineku või kahjustumise eest, samuti kauba ja pakendi defektist tuleneva kaotsimineku ja kahjustumise eest, millest eelnevalt ei oldud teatatud, isegi kui selline kaotsiminek või kahjustumine ei toimunud hoiuleandja süül. Kui kauba kaalu ei ole avaldatud või see avaldati ebaõigelt, vastutab hoiuleandja sellest tuleneva kahju eest.

(2)  Hoiuleandja vastutab mis tahes kahju eest, mis tuleneb Üldtingimuste või laopidaja ja hoiuleandja vahel eraldi sõlmitud lepinguga hoiuleandja võetud kohustuste täitmata jätmisest, hilinemisest või ebaõigest täitmisest, välja arvatud kui laopidaja on kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

(3) Hoiuleandja hüvitab laopidajale ka kolmandate isikute põhjendatud nõuded, neile makstud või maksmisele kuuluva kulu ja kahju, sealhulgas laopidaja ja hoiuleandja töötajate nõuded, mis tulenevad ladustatud kauba olemusest või seisukorrast, välja arvatud kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

§ 11. Tellimusest keeldumine

Laopidaja võib keelduda ladustamise tellimuse vastuvõtmisest ilma selle põhjuseid esitamata. Kui laopidaja on juhised täitmiseks vastu võtnud, võib lepingu lõpetada vastastikusel kokkuleppel, välja arvatud mõjuva põhjuse olemasolul. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige laopidajast sõltumatut hoiutingimuste muutumist, administratiivseid piiranguid, samuti ka Üldtingimuste § 27 lg 3 nimetatud põhjusi.

§ 12. Kauba kontroll

(1)  Laopidaja ei ole kohustatud ladustatud kaupa kaaluma ega mõõtma, kui talle pole esitatud vastavasisulist taotlust või antud eraldi juhist.

(2)  Laopidaja võib kaupa kaaluda või mõõta selleks, et kontrollida või kinnitada hoiuleandjalt saadud kauba kirjelduse õigsust. Kui laopidaja tuvastab kontrollimise tulemusena, et kauba kaal või muud andmed erinevad kirjeldusest, hüvitab hoiuleandja laopidajale kaalumise või mõõtmise kulud. Laopidaja vastutab kaalu või mõõtmise eest ainult juhul, kui ta kaalus või mõõtis kaupa hoiuleandja juhise alusel ning ilma, et see piiraks § 20 sätete kohaldamist laopidaja vastutuse kohta.

(3)  Laopidaja võib pakendeid nende sisu kontrollimiseks avada vaid hoiuleandja taotlusel. Laopidajal on igal ajal õigus, kuid ei ole kohustust avada pakendeid nende sisu kontrollimiseks ka juhul, kui tal on põhjust kahtlustada pakendi sisu mittevastavust kirjeldusele.

(4) Kui kontrollimisel selgub, et pakendi sisu erineb kirjeldusest, kannab kontrollimise kulud hoiuleandja. Laopidaja ei vastuta ladustamisele võetud kauba kirjelduse ega nimetuse eest.

(5)  Laopidaja ei vastuta pakendi sisu puudujäägi eest, välja arvatud kui laopidaja on kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

§ 13. Kohaletoimetamine ja vastuvõtt

Hoiuleandja toimetab kauba kohale ja laopidaja võtab selle ladustamiskohas vastu. Kauba laopidaja poolt vastuvõtmise koht on ladustamiskoht ka siis, kui laopidaja korraldab vedu või toimetab kauba kohale ise.

§ 14. Kauba saabumisseisukord

(1)  Kaup tuuakse laopidajale heas seisukorras ja kui pakitult, siis korralikult pakituna.

(2)  Kui laopidajale saadetud kaup on saabumisel silmnähtavalt kahjustatud või defektne, on laopidajal õigus, kuid ei ole kohustust astuda mis tahes samme kaitsmaks hoiuleandja huve vedaja või teiste isikute suhtes ning esitada kauba saabumisseisukorra kohta tõendeid. Laopidaja teeb seda hoiuleandja arvel ja riskil ning hoiuleandjal ei ole õigust esitada laopidajale nõuet viisi kohta, kuidas laopidaja neid ülesandeid täitis. Laopidaja teavitab hoiuleandjat viivitamatult, ilma et viimasel oleks nõudeõigust laopidaja vastu juhul, kui teavitamine ei õnnestu.

(3)  Laopidaja võib nõuda hoiuleandjalt ladustamiseks vastu võetud kauba kohest tagasivõtmist, viia see igal hetkel ise ära, hävitada või teha muul viisil kahjutuks, kui kaup erinevalt hoiuleandja poolt esitatud teabest osutub ohtlikuks, kui ta kohusetundliku laopidajana ei oleks sellist ohtlikku kaupa ladustamiseks üldse vastu võtnud, kui ta oleks teadnud, et pärast vastuvõtmist võib kaup olla ohtlik.

(4)  Laopidajal on õigus kohaldada lõige 3 nimetatud toiminguid ka sellise kauba ladustamisel, mille ohtlikkus oli laopidajale teada, kuid vaid juhul, kui selline kaup kujutab vahetut ohtu.

(5)  Laopidajal ei ole lõigete 2 kuni 4 järgimisel kohustust hüvitada hoiuleandjale mis tahes kahju. Hoiuleandja vastutab kõigi laopidajale tekkinud kulude ja kahju eest, mis tulenevad kauba ladustamisele esitamisest, ladustamisest või kasutusele võetud abinõudest, kui sellised kulud ja kahjud või vajadus selliste abinõude kasutusele võtmiseks ei tulenenud eranditult laopidaja vigadest.

(6)  Võetud abinõude tulemusena lõpeb selle kauba ladustamiseks sõlmitud leping. Juhul kui kaupa alles tuuakse, lõpeb leping pärast kohaletoimetamist. Ohtlikku kaupa puudutavad sätted ei piira § 22 sätete kohaldamist.

§ 15. Ladustamistellimuse täitmise alustamine

Laopidaja alustab kokkulepitud kohaletoimetamise või ladustamise juhiste täitmist niipea, kui see on võimalik pärast juhiste ja nõutud dokumentide vastuvõetavaks tunnistamist ning vajalike üksikasjade ja käitlemiseeskirjade kättesaamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti või kui seda ei takista erilised asjaolud.

§ 16. Tellimuse täitmise kiirus

Kauba ladustamise või kohaletoimetamise tellimuse ja juhiste täitmise kiiruse määrab laopidaja. Laopidaja arvestab hoiuleandja tellimuse täitmise kiiruse soovi nii palju kui võimalik, kuid ei vastuta kulude eest, mida hoiuleandja kannab, kui kiirus, millega juhiseid tavapäraselt täidetakse, on aeglasem, kui hoiuleandja soovis.

§ 17. Kauba hilinenud või ebaregulaarne kohaletoimetamine või äraviimine

Kui hoiuleandja on laopidajale teatanud, et kaup tuuakse ladustamisele kindlas koguses või kindlaksmääratud ajal või viiakse ära kindlas koguses või kindlaksmääratud ajal, ning kui hoiuleandja ei too kaupa tegelikult kohale või ei vii ära kokkulepitud koguses, viisil või ajal, peab hoiuleandja hüvitama kulud, mida laopidaja kandis seoses hoiuleandja juhiste täitmiseks määratud töötajatega või tehnika seisuajaga, mida ei kasutatud või kasutati vaid osaliselt.

§ 18. Tööaeg

Ladustamiskohas võetakse kaup ladustamisele ja viiakse ära laopidaja ametlikul tööajal. Kui hoiuleandja soovib töö tegemist väljaspool tööaega, siis võib laopidaja omal valikul selle soovi täita või mitte. Väljaspool ametlikku tööaega tehtud tööga seotud laopidaja lisakulud kannab hoiuleandja.

§ 19. Ladustamiskoht, kauba üleviimine

(1)  Kauba ladustamise koha otsustab laopidaja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(2)  Laopidajal on igal ajal õigus viia kaup teise ladustamiskohta.

(3)  Sellise üleviimise ja kindlustuse kulud ning tavapärase transpordiriski kannab laopidaja, välja arvatud juhul, kui üleviimine toimub kauba säilimise huvides või asjaolude tõttu, mida laopidaja ei saa mõjutada või mille eest ei vastuta.

(4)  Kui kaup viiakse teise ladustamiskohta, teavitab laopidaja sellest hoiuleandjat, ilma et hoiuleandjal tekiks laopidaja vastu mis tahes nõudeõigus, kui teavitamine ei õnnestu.

§ 20. Kauba kahjustumine ja kaotsiminek

(1)  Üldtingimuste aktsepteerimisega loobub Hoiuleandja kauba kahjustumisest või kaotsiminekust tulenevast nõudeõigusest kolmandate osapoolte vastu. Hoiuleandja saab kauba kahjustada saamise või kaotsimineku eest vastutavaks pidada ainult laopidajat, isegi kui laopidaja on oma tegevuse käigus kasutanud kolmandate isikute teenuseid. Laopidaja vastutusele kohaldatakse alljärgnevaid piiranguid:

(2)  Kui kauba kahjustada saamine või kaotsiminek toimus murdvarguse käigus, loetakse, et laopidaja on olnud piisavalt hoolikas, kui ta on taganud ladustamiskoha tavapärase sulgemise.

(3)  Kui kaupa ladustatakse väljas või kui kaupa saab ladustada ainult väljas või kui laopidaja ladustab sellist kaupa tavapäraselt väljas laoplatsil, ei vastuta ta sellisest ladustamisviisist tuleneva kahju eest.

(4)  Kui kaup on saanud näriliste, lindude, putukate või teiste kahjurite tõttu kahjustada või läinud kaotsi, loetakse, et laopidaja on olnud piisavalt hoolikas, kui ta on viinud hoiupaigas läbi tavapärase kahjurite kontrolli.

(5)  Laopidaja ei vastuta kahjustuste või kaotsimineku eest, mis on tingitud järgmistest põhjustest, sõltumata nende tekkepõhjusest:

a)   kauba loomulikud omadused, mille tagajärjel kaup võib muuta kvaliteeti, rikneda seesmiselt, niiskuda, kuivada, lekkida, soojeneda, immitseda, higistada, käärida, külmuda, roostetada, murduda, samuti loomulik kadu ja puudulik pakkimine;

b)   vääramatu jõu asjaolud nagu valitsuse meetmed, rekvireerimine, anastamine, streik, lokaut, sabotaaž, mäss, rüüstamine, energiavarustuse  katkestus;

c)   tulekahju, suits, plahvatus, radiatsioon, veekahjustused, veetorude purunemine, üleujutused, torm ja üldjuhul iga väline õnnetus.

(6)  Laopidaja peab hüvitama kaotsiläinud kauba väärtuse, mis sel oli kahju avastamise päeval.

(7)  Kahjustada saanud kauba või selle osa puhul peab laopidaja hüvitama kahju avastamise päeval olnud kahjustamata kauba väärtuse ja kahjustatud kauba väärtuse vahe.

(8)  Laopidaja hüvitatav kahju ei saa ületada kahjustunud või kaotsiläinud kauba lattu saabumise aja väärtust, selle tõendamatusel kohaldatakse kauba tegelikku väärtust. Laopidaja ei vastuta kunagi saamata jäänud tulu ega muu kaudse kahju eest

(9)  Kui kahjustada on saanud ainult kauba osad, mida on võimalik määratleda iseseisvat väärtust omavatena (näiteks masina osad), või kui kahjustada on saanud üks või mitu teistega kokku kuuluvat eset (näiteks mööbel), siis laopidaja hüvitab vaid kahjustatud osade või esemete iseseisva väärtuse ja ülejäänud osade või kahjustamata kauba väärtuse vähenemist ei arvestata.

(10) Laopidaja vastutus on piiratud kauba väärtusega, kuid ei ületa mingil juhul 2 SDR kaotsiläinud või kahjustunud kauba või selle osa iga brutokaalu kilogrammi kohta, ulatudes maksimaalselt 100 000 SDR-ni sündmuse kohta või sama kahjupõhjusega sündmuste rea kohta.

(11) Igasugune kahju hüvitamise nõudeõigus lõpeb, kui hoiuleandja või tema esindaja ei esita kaebust kauba vastuvõtmise ajal.

(12) Hoiuleandja vastutab kauba kahjustuste eest, mille põhjustas Üldtingimustest tulenevate või laopidaja ja hoiuleandja vahel kokku lepitud hoiuleandja kohustuse täitmata jätmine või nende hilinemisega või ebaõige täitmine.

(13) Laopidaja vastutus kahju eest, mis tuleneb tolli- või muude formaalsuste täitmisest, piirdub 7500 SDR-ga sündmuse kohta või sama kahjupõhjusega sündmuste rea kohta.

§ 21. Juurdepääsu lubamine ladustamiskohta

(1)  Laopidaja on kohustatud võimaldama hoiuleandjale või tema määratud isikutele juurdepääsu hoiuleandja kauba ladustamiskohta tolli- või muude formaalsuste täitmiseks.

(2)  Laopidaja võimaldab isikutel juurdepääsu kaubale ainult järgmistel tingimustel:

a)   kõik ladustamiskohta külastavad isikud, sealhulgas sõidukite meeskonnad järgivad ladustamiskohale saabudes laopidaja eeskirju;

b)   laopidaja võimaldab juurdepääsu ainult ametlikul tööajal ning koos saatjaga;

c)   hoiuleandja hüvitab laopidajale külastajate saatmise kulud;

d)   hoiuleandja vastutab laopidaja ees külastajate poolt otseselt või kaudselt põhjustatud kahju eest.

(3)  Hoiuleandja hüvitab laopidajale kolmandate isikute nõuded, sealhulgas ka laopidaja ja hoiuleandja töötajate nõuded, mis on seotud eelnevatest lõikudest tuleneva kahjuga.

§ 22. Kauba käitlemine

(1)  Kui hoiuleandja peab sooritama kaubaga toiminguid, nagu proovivõtt, teenindamine, ümberpakkimine või -virnastamine, liigitamine, kaalumine jne, samuti kohaletoimetamine, siis kohustub ta tellima need toimingud kohastel tingimustel tasu eest  laopidajalt, kelle laos kaupa ladustatakse.

(2)  Toiminguid, mida laopidaja ei soovi teha, võib laopidaja nõusolekul sooritada hoiuleandja ise või lasta need sooritada kolmandal isikul laopidaja järelevalve all ja tingimustel ning hüvitades sellega seotud laopidaja kulud. Laopidaja ei vastuta nende toimingute tagajärgede eest.

§ 23. Kauba käitlemise erimeetod

(1)  Laopidaja ei ole kohustatud võtma hoiustamiseks toodud kauba või selle pakendi säilitamiseks kasutusele muid abinõusid peale abinõude, mida peetakse sellise kauba hoiustamisel tavaliseks.

(2)  Laopidaja on kohustatud võtma kasutusele eriabinõud vaid siis, kui neis abinõudes on kokku lepitud.

(3)  Laopidajal on siiski õigus kohe tegutseda hoiuleandja kulul ja riskil, sealhulgas tühjendada ladu, kõrvaldada kaup, hävitada või teha muul viisil kahjutuks, kui on alust arvata, et selle tegemata jätmine võib põhjustada kauba või muu laos oleva kauba kahjustumise või kaotsimineku, põhjustada kahjustusi laole või seadmetele või vigastusi inimestele või kui niisugused abinõud on vajalikud või näidustatud mingil muul põhjusel, näiteks laopidaja otsusel. Laopidaja teavitab hoiuleandjat rakendatud abinõudest viivitamatult, ilma et viimasel oleks laopidaja vastu nõudeõigus, kui teavitamine ei õnnestu.

(4)  Hoiuleandja hüvitab laopidajale kolmanda isiku nõuded kahju eest, mida hoiuleandja kaup põhjustas kolmanda isiku kaubale või varale, ilma et see piiraks eelneva lõigu sätete kohaldamist.

§ 24. Kauba kindlustamine

(1)  Laopidaja ei ole kohustatud kaupa kindlustama, kui seda ei ole hoiuleandjaga kirjalikult kokku lepitud. Kui laopidaja ja hoiuleandja on kokku leppinud, et laopidaja kindlustab kauba hoiuleandja arvel, siis on laopidajal õigus kindlustada kaup omal valikul ja hoiuleandja nimel või lisada selline kindlustus ladustamise kindlustuspoliisi. Kindlustatava väärtuse nimetab hoiuleandja. Kõigil kindlustamise juhtumitel on laopidaja igasuguse vastutuseta vahendaja ega vastuta tingimuste eest, milles kindlustusandjatega kokku lepiti, nende usaldusväärsuse ega maksevõime eest.

(2)  Kõigil juhtudel, kui kaup on kindlustatud laopidaja kaudu, on laopidajal õigus nõuda välja kindlustushüvitis ja pidada sellest kinni kõik laopidaja ja teiste osapoolte hoiuleandja vastu esitatud õigustatud nõuded. Kindlustushüvitise jääk makstakse hoiuleandjale.

(3)  Kui kaup on saanud kahjustada või hävinud tulekahju tõttu või mõnel muul põhjusel ja kahjustuste või kaotsimineku hindamisel on soovitatav või vajalik laopidaja abi, osutab laopidaja seda, saades kantud kulude eest hüvitist ja oma jõupingutuste eest tasu. Laopidaja võib seada sellise abi sõltuvusse ettemaksust või tagatise esitamisest kõigi nõuete ning käesolevas lõigus viidatud kulude ja tasude kohta, mida hoiuleandja laopidajale võlgneb.

(4)  Kui laopidaja väljastab ainult osa kaubast, teatab hoiuleandja laopidajale, millise summa eest ta soovib järelejäänud kauba kindlustada. Selle teate puudumisel on laopidajal õigus vähendada kindlustatavat väärtust omal valikul proportsionaalselt kauba hulga, kaalu, mõõdu või sisu vähenemisega.

§ 25. Laotasude võtmine kauba hävimise korral

Kui laopidaja juures hoiustatud kaup hävib tulekahju tõttu või muul põhjusel, loetakse hävimise päev kauba väljaandmise päevaks. Hoiuleandja peab tasuma laotasud ning kui kaup oli kindlustatud laopidaja kaudu, siis ka kalendrikuudes arvutatud kindlustuspreemia ja -kulud kuni kauba hävimise kuupäevani kaasa arvatud.

§ 26. Kauba äraviimine

(1)  Hoiuleandja võib pärast kõigi laopidaja nõuete täitmist (selle kõige laiemas tähenduses) ning järgides Üldtingimuste sätteid viia hoiuleantud kauba ära igal ajal.

(2)  Laotasusid ning kui kaup kindlustati laopidaja kaudu, siis ka kindlustuspreemiaid ja -kulusid võetakse alati terve kalendrikuu eest, kusjuures kuu osa loetakse terveks kuuks. Kui hoidmise tähtaeg oli kokku lepitud, peab hoiuleandja hüvitama laopidajale kulud, mida too oli teinud, arvestades kokkulepitud tähtaega

(3)  Kui ladustamine lepiti kokku kindlaks ajavahemikuks, ei saa laopidaja hoiuleandjalt nõuda kauba äraviimist enne kokkulepitud aja möödumist.

(4)  Kui ladustamisperiood ei ole kokku lepitud või kui kokkulepitud ladustamisperiood on möödunud, võib laopidaja kuuajalise etteteatamisega nõuda kauba äraviimist, aga mitte enne kolme kuu möödumist ladustamise algusest.

(5)  Vääramatu jõu esinemisel jääb leping jõusse, kuid laopidaja kohustused peatuvad vääramatu jõu toimimise ajaks.

§ 27. Kauba ennetähtaegne äraviimine mõjuval põhjusel

(1)  Laopidajal on mõjuval põhjusel õigus igal ajal nõuda ladustatud kauba äraviimist enne ladustamisperioodi lõppu ilma etteteatamise aja järgimiseta.

(2)  Mõjuva põhjuse all mõistetakse asjaolusid, mille puhul ei saa õiglaselt ja mõistlikult hinnates eeldada, et ladustamine võiks jätkuda.

(3)  Kaupade äraviimisel loetakse mõjuvaks põhjuseks muuhulgas ka see, kui hoiuleandja ei täida üht või mitut Üldtingimuste sätet või ilmneb, et selle kauba kohalolekul võib tekkida kaotsimineku ja kahjustumise oht muule kaubale, ladustamiskohale, seadmetele või vigastuse oht inimestele, ning kui kaup on kiiresti riknev või loomuliku omaduse tõttu muutustele kalduv ja hoiuleandja ei ole andnud juhised selle vältimiseks või ohjamiseks.

(4)  Hoiuleandja on kohustatud tasuma laotasud täies ulatuses kuni kauba äraviimise päevani.

§ 28. Tasumine

(1)  Kõik laopidaja nõuded hoiuleandja vastu, sealhulgas laoüür, kindlustuspreemiad ja -kulud, rent, ladustamis- ja väljastamistasud, tasud töö eest, samuti tulekahju põhjustatud koristuskulud jms, erakorralised kulud, töötajate lisatasud, maksud, lõivud, viivised jne tuleb tasuda esimesel nõudmisel.

(2)  Hoiuleandja tasub laotasud alati kokkulepitud tähtajal, kuid vähemalt üks kord 12 kuu jooksul ilma, et see piiraks eelneva lõike sätete kohaldamist.

(3)  Kui hoiuleandja ei tasu laopidaja nõudeid kohe, võib laopidaja nõuda lepingus kokku lepitud määras viiviseid või kui selline kokkulepe puudub, siis sel ajal seaduses kehtinud viivisemääras.

(4)  Laopidaja kontole laekunud makseid kasutatakse sõltumata makse otstarbest esimeses järjekorras hoiuleandja võlgade kustutamiseks.

(5)  Kui tähtajaks tasumata nõudeid nõutakse sisse hagimenetluse või muu toiminguga, suurendatakse võlasummat sissenõudmiskulude katteks 10% võrra, kusjuures kohtu- ja kohtuvälised kulud kannab hoiuleandja.

§ 29. Pandiõigus

(1)  Laopidajal on kõigi laolepingust ning varasematest hoiuleandjaga sõlmitud veo-, ekspedeerimis- ja laolepingutest tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus kogu hoiuleandjale kuuluva või tulevikus kuuluma hakkava ladustatud kauba, raha, dokumentide või väärtpaberite suhtes. Laokirja puhul tagab pandiõigus laokirjast tulenevad nõuded ning need nõuded, mis olid laokirja valdajale teada või pidid temale teada olema. Pandiõigus laieneb ka ladustatud asja suhtes sõlmitud kindlustuslepingust tulenevatele nõuetele ja asja saatedokumentidele.

(2)  Laopidaja pandiõigus laieneb samuti kindlustushüvitistele, mida ta on saanud või saab hoiuleandja nimel.

(3)  Kaubale pandiõiguse loomiseks peab laopidaja igaüht, kes hoiuleandja nimel kauba lao hoolde annab, hoiuleandja poolt volitatuks.

(4) Nõude tasumata jätmisel müüakse pandiga tagatud kaup kokkuleppel hoiuleandjaga eraviisiliselt või seaduses ettenähtud korras enampakkumisel.

§ 30. Avalik müük

(1)  Laopidajal on õigus ilma, et see piiraks pandiõiguse sätete kohaldamist müüa avalikult laopidaja hoolde antud kaubad, kui hoiuleandja ei vii ladustatud kaupa ära pärast lepingu tähtaja möödumist või pärast kokkulepitud ladustamisperioodi lõppemist või mingil muul ajal juhul, kui tegemist on §-s 27 nimetatud ennetähtaegse kauba äraviimisega mõjuval põhjusel. Laopidajal on õigus tema hoolde antud kaubad ilma formaalsusi täitmata müüa või lasta müüa kohas, viisil ja tingimustel, mida laopidaja peab sobivaks, avalikult või muul seadusega lubatud viisil. Müük toimub hoiuleandja arvel ning laopidaja katab saadud tulust kõik nõuded, mis hoiuleandja võlgneb laopidajale. 

(2)  Kui on tõenäoline, et müügi kulu on suurem kui tulu, või kui ostjaid ei leita hoolimata mõistlikest katsetest neid leida, on laopidajal õigus kaup ära viia või hävitada. Kõigi nõuete eest, mis on suurenenud äraviimise või hävitamise kulu võrra, vastutab hoiuleandja.

(3)  Müügi lõppedes hoiab laopidaja pärast kõigi kulude ja hoiuleandja võlgade kinnipidamist järele jäänud müügitulu hoiuleandja jaoks viis aastat. Selle aja möödumisel välja nõudmata jäänud tulu jääb laopidajale.

§ 31. Nõuete aegumine

(1)  Laolepingust tulenevate hoiustatud kaupade kaotsimineku, kahjustumise või vähenemise nõuete või kaasnevate üldiste nõuete aegumistähtaeg on üks aasta. Tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat.

(2)  Kui laopidaja ei ole teatanud hoiuleandjale kauba kahjustumisest või vähenemisest, algab nõude aegumistähtaeg päevast, mil laopidaja andis kaubad laost hoiuleandjale välja. Kauba täieliku kaotsimineku korral või juhul, kui teatati kahjustumisest või vähenemisest, algab nõude aegumistähtaeg päevast, mil laopidaja hoiuleandjale toimunust teatas.

§ 32. Kauba üleandmine või üleminek

(1)  Laopidaja ei tunnista ladustatud kauba omandiõiguse või valduse üleandmist või üleminekut või kauba vastuvõtmise õiguse üleandmist või üleminekut kolmandale isikule, kuni hoiuleandja ei ole laopidajale täielikult tasunud kõiki võlgnetavaid summasid ning see on laopidaja suhtes ilma õigusliku tagajärjeta.

(2)  Hoiuleandja on kohustatud kauba omandi üleandmisest või üleminekust laopidajale kohe kirjalikult teatama.

(3)  Olenemata eelnevatest sätetest, ei ole kauba üleandmisel või üleminekul laopidajale mingit õiguslikku tähendust ning laopidaja ei tunnusta seda juhul, kui uus omanik ei ole kirjalikult heaks kiitnud laopidaja ja algse või üleandnud hoiuleandja vahelise lepingu kõiki sätteid ning Üldtingimusi. Sel juhul loetakse eelmise omanikuga sõlmitud leping uue omanikuga sõlmituks samadel tingimustel.

(4)  Laopidajalt ei nõuta kauba üleandmise või ülemineku tunnustamist ning tal on isegi õigus varem antud tunnustus tühistada ja keelduda kauba väljastamisest, kui tema arvates ei ole kauba üleandmine või üleminek seaduspärane või kui uus hoiuleandja ei ole heaks kiitnud Üldtingimusi ega võta neist tulenevaid kohustusi.

(5)  Kauba üleandmise või ülemineku korral jäävad algne ja uus hoiuleandja laopidaja ees solidaarselt vastutavaks kõigi laopidaja nõuete eest, mis on seotud kauba ladustamise või käitlemisega, sõltumata sellest, kas nõue tekkis enne või pärast kauba või õiguse üleandmist või üleminekut.

§ 33. Laokirjade väljastamine

(1)  Laopidaja võib hoiuleandja taotlusel väljastada talle laokirja, mis kirjeldab hoiuleantud kaupa.

(2)  Laopidaja võib keelduda laokirja väljastamisest, kui hoiuleandja ei ole täitnud kõiki laopidaja nõudeid või kui tal on selleks mõjuv põhjus.

(3)  Laokirja väljastamisega lõpevad kõik laopidaja kohustused hoiuleandja suhtes ning need asendatakse laopidaja kohustustega laokirja valdaja suhtes, mida reguleerib Üldtingimuste 2. peatükk. Hoiuleandja jääb pärast laokirja väljastamist laopidaja ees vastutavaks tagajärgede eest, mis tulenevad kauba ja laokirjal oleva kaubakirjelduse erinevustest.

II PEATÜKK

LAOKIRJAGA SEOTUD SÄTTED

§ 34. Kohaldatavad sätted

Laopidajate ja laokirjade valdajate õigussuhted alluvad I peatüki sätetele, välja arvatud siis, kui II peatüki sätted määravad, et I peatüki sätet ei kohaldata.

§ 35. Kauba väljanõudmise õigus

(1)  Laokiri annab selle seaduslikule valdajale õiguse nõuda laopidajalt välja selles märgitud kaup. Laopidaja vastutab laokirja valdaja ees ladustatud kauba ja laokirjas märgitud kauba kirjelduse erinevuse eest juhul, kui laokirja valdaja ei olnud laokirja omandades erinevusest teadlik, välja arvatud juhul, kui tegemist on kaubaga, mille tunnuste täpne tuvastamine nõuab ekspertteadmisi või põhjalikku uuringut.

(2)  Kui laokiri sisaldab klauslit “sisu, kvaliteet, arv, kaal ja mõõt teadmata” (content, quality, number, weight and measure unknown) või sellega sarnast klauslit, ei vastuta laopidaja ühegi laokirja punkti eest, mis puudutavad kauba sisu, kvaliteeti, arvu, kaalu või suurust.

(3)  Laokirja valdajal ei ole õigust nõuda laokirja alusel kauba väljastamist, kuni laopidajal on Üldtingimuste alusel kauba osas nõue või kuni on täidetud kõik kauba väljastamiseks vajalikud tolli- ja muud formaalsused.

§ 36. Laokirja aegumine

(1)  Laokiri kehtib alates väljastamise kuupäevast kolm aastat, kui laokirjas ei ole märgitud lühemat kehtivusaega.

(2)  Laokirja valdaja taotlusel võib laopidaja kuni laokirja aegumiseni asendada selle uue laokirjaga, kui laokirja valdaja hüvitab asendamisega kaasnevad laopidaja kulud. Laopidaja võib laokirja asendamisest keelduda ja nõuda laokirja kehtivusaja möödumisel kauba äraviimist.

(3)  Kui laokirja kehtivusaja lõppemise päevaks ei ole esitatud avaldust laokirja asendamiseks või laokirja asendamisest keeldumisel ei ole kaupa laopidaja juurest ära viidud, eeldatakse, et aegunud laokirja valdaja nõustub lao tasumääradega, ning kui kaup on kindlustatud laopidaja kaudu, määrab kindlustuspreemia ja -kulud sellest kuupäevast alates laopidaja.

(4)  Kui laokirja kehtivusaja lõppemise päevaks ei ole esitatud avaldust laokirja asendamiseks või laokirja asendamisest keeldumisel ei ole kaupa laopidaja juurest selleks päevaks ära viidud, on laopidajal õigus Üldtingimustest tulenevate nõuete rahuldamiseks vabaneda kaubast, millele aegunud laokiri viitab, vastavalt §-s 30 sätestatule.

(5)  Laopidaja on kohustatud viie aasta jooksul pärast laokirja kehtivusaja lõppemist väljastama sellel märgitud kauba või kui ta kasutas kaubast vabanemise õigust, maksma pärast kõigi oma nõuete kinnipidamist aegunud laokirja valdajale välja kaubalt saadud puhastulu ilma intressi maksmata. Pärast viie aasta möödumist lõpevad kõik aegunud laokirja valdaja õigused ning ei tema ega teised isikud saa enam laopidajalt nõuda kauba või sellest saadud puhastulu väljaandmist.

§ 37. Kauba väljastamise tingimused

(1)  Enne, kui laopidaja täielikult või osaliselt väljastab laokirjal märgitud kauba, on tal õigus nõuda järgmiste nõuete täitmist:

a)   laotasud, mida ei ole enne kauba väljastamist veel tasutud, tuleb tasuda laokirjas märgitud suuruses alates viimasest maksest kuni kauba väljastamiseni; kuu tasumäärade puhul loetakse mittetäielikud kuud terveteks kuudeks;

b)   kindlustuspreemiad ja -kulud, mida ei ole enne kauba väljastamist veel tasutud, tuleb tasuda laokirjas märgitud kuu kindlustuspreemia hinnaga alates viimasest maksest kuni kauba väljastamiseni; kuu kindlustuspreemiate puhul loetakse mittetäielikud kuud terveteks kuudeks;

c)   kauba väljastamise ja dokumentatsiooni tasud vastavalt laopidaja tasumääradele;

d)   kulud ja muud väljaminekud, mida laopidaja on laokirja valdaja nimel kandnud seoses laokirjas märgitud kauba tolli- või muude formaalsustega;

e)   kõik kulud, mis laopidaja on teinud pärast laokirja väljastamise kuupäeva:

            e.1)      laokirjas märgitud kauba säilitamiseks;

            e.2)      mis tahes ohtude kõrvaldamiseks, mida laokirjas märgitud kaup põhjustab laole või seal ladustatud muule kaubale;

            e.3)      meetmete rakendamiseks laokirjas märgitud kauba suhtes, mis tulenesid asjaoludest, mille eest laopidajat ei saa vastutavaks pidada;

f)   kõik muud laokirjast tulenevad laopidajale tasumisele kuuluvad nõuded.

(2)  Olenemata eelnevate lõigete sätetest, peab laokirja valdaja tasuma laotasud, kindlustuspreemiad ja -kulud laokirjas märgitud ajavahemike järel või märke puudumisel vähemalt kord 12 kuu jooksul. Alapunktides d ja e viidatud laopidaja kulud tuleb hüvitada niipea, kui laopidaja on laokirja valdajale neist teatanud.

(3)  Kui laokirja valdaja ei täida oma laokirjas märgitud kohustusi laopidaja ees õigeaegselt, suurendatakse selle võrra laopidaja nõuet tema vastu alates päevast, kui möödusid 12 ladustamiskuud, lisaks viivistele trahviga, mis on 1% nõude summast iga kuu eest, mis ületab 12-kuulist perioodi.

§ 38. Kaotsi läinud või kahjustunud kauba hüvitamine

Kauba kaotsimineku või kahjustumise korral kohaldatakse § 20, kusjuures laokirja väljastamise päeva peetakse kauba lattu saabumise päevaks.

§ 39. Ligipääs kaubale ja teabele kauba kohta

Juurdepääs kaubale ja teabele kauba kohta, mille kohta on antud laokiri, võimaldatakse ainult laokirja esitamisel.

§ 40. Kauba käitlemine

(1)  Kui laokirja valdaja peab sooritama kaubaga toiminguid, nagu proovivõtt, teenindamine, ümberpakkimine või -virnastamine, liigitamine, kaalumine jne, samuti kohaletoimetamine, siis kohustub ta tellima need toimingud kohastel tingimustel tasu eest laopidajalt, kelle laos kaupa ladustatakse.

(2)  Laokirja valdaja soovitud toimingud viiakse läbi pärast laokirja tagastamist.

(3)  Toiminguid, mida laopidaja ei soovi teostada, võib laopidaja nõusolekul pärast laokirja tagastamist sooritada laokirja valdaja ise või lasta need sooritada kolmandal isikul laopidaja järelevalve all ja tingimustel ning hüvitades sellega seotud laopidaja kulud. Laopidaja ei vastuta nende toimingute tagajärgede eest.

(4)  Kauba osaline väljastamine ja käitlemine, mis põhjustab kauba omaduste või koguse muutumist, märgitakse laokirjas vastavateks märkusteks ettenähtud lahtrisse. Kui laokirjas ei ole enam märkusteks ruumi, asendatakse laokiri laokirja valdaja arvel.

(5)  Laokirjas märgitud kauba käitlemise või käitlemise järelevalve eest tasutakse laopidajale kohe. Laopidaja võib keelduda laokirja tagastamisest, kuni kõik nõuded on täidetud.

§ 41. Käitlemise erimeetodist teavitamine

Kui laopidaja teostab ladustatud kaubaga §-s 23 nimetatud toiminguid, teatab ta sellest viivitamatult laokirja viimasele teadaolevale seaduslikule valdajale, ilma et laokirja valdajal oleks laopidaja vastu nõudeõigust, kui teavitamine ei õnnestu.

§ 42. Laopidaja kindlustuskohustus

(1)  Laopidaja peab kauba kindlustama vaid siis, kui nii on laokirjas märgitud. Ta teeb seda laokirja valdaja arvel vastavalt § 24 sätetele.

(2)  Kindlustusväärtuse teatab laopidajale laokirja valdaja.

(3)  Kui laokiri sätestab, et kauba kindlustusväärtuseks on jooksev turuväärtus, peab laopidaja tagama, et kaup oleks kohaselt kindlustatud.

§ 43. Kindlustuse sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

(1)  Mis tahes muudatused kindlustuse tingimustes ja selle lõpetamine on võimalik vaid siis, kui tagastatakse laokiri, et sellesse tehtaks vastav märge.

(2)  Kehtib ainult laokirjas viidatud kindlustus.

(3)  Kindlustus lõpeb kauba väljastamisel.

(4)  Kui kauba osalisel väljastamisel ei ole võimalik tuletada laokirjas näidatud väärtuse proportsionaalset vähenemist, peab väljastatava kaubaosa kindlustusväärtus olema eraldi välja toodud ja laokirjas vastavalt märgitud.

§ 44. Nõuete summa

Laopidaja tasub laokirja valdaja nõuded pärast laokirja tagastamist ja kõigi enda laokirja valdajale esitatud nõuete kinnipidamist.

§ 45. Kauba hävimisest teavitamine

Laokirjas märgitud kauba tulekahju tõttu või muul põhjusel hävimise korral teavitab laopidaja viivitamatult viimast laopidajale teadaolevat laokirja seaduslikku valdajat, ilma et laokirja valdajal oleks laopidaja vastu nõudeõigust, kui teavitamine ei õnnestu.

§ 46. Rikutud laokiri

(1)  Mis tahes kustutused või moonutused laokirjas muudavad laokirja õigustühiseks. Laokirja muudatused kehtivad vaid siis, kui laopidaja on need kinnitanud.

(2)  Rikutud laokirja valdaja võib algse laokirja tagastamisel ja põhjustatud kulude hüvitamisel taotleda duplikaadi väljastamist. Laokirja duplikaadil märgitud kauba kirjeldus ja kogus määratakse kindlaks ainult laopidaja dokumentide alusel.

§ 47. Laokirja kaotsiminek ja hävimine

(1)  Kui laokiri on läinud kaotsi või hävinud, võib kauba seaduslik valdaja pöörduda laopidaja poole avaldusega tunnistada see laokiri kehtetuks ning taotleda kauba või laokirja duplikaadi väljastamist. Avaldus peab sisaldama laokirja kaotsimineku põhjust ning alust, millel taotleja valdusõigus põhineb.

(2)  Kui laopidaja läbiviidud uurimine ei anna põhjust kahelda avalduse aluse õigsuses, avalikustab laopidaja saadud avalduse, avaldades üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 14-päevase vahega kaks teadet, milles kutsub neid, kes arvavad endal olevat õiguse kadunud laokirjas märgitud kaubale, vaidlustama nende kaupade või laokirja duplikaadi väljastamine kohtus.

(3)  Kui 14 päeva jooksul pärast viimast teadet ei ole keegi esitanud kohtumäärust kauba või laokirja duplikaadi väljastamise keelamiseks, võib laopidaja tunnistada kaotsiläinud või hävinud laokirja kehtetuks ja väljastada avalduse esitajale kaup või laokirja duplikaat. Väljastatava kauba või laokirja duplikaadil märgitud kauba kirjelduse ja koguse kindlaksmääramisel peetakse ainsateks tõesteks andmete allikateks laopidaja dokumente. Teade laokirja kehtetuks tunnistamise kohta tuleb viivitamatult avaldada üleriigilise levikuga päevalehes. Kehtetuks tunnistamise tulemusena kaotab esialgne laokiri kehtivuse ja kõik laopidaja kohustused algse laokirja alusel lõpevad.

(4)  Kolmanda isiku vastuseisu puhul ei väljastata kaupa enne, kui kohus on kindlaks teinud, kellel on kaubale õigus.

(5)  Isik, kellele väljastati laokirja duplikaat või kaup, hüvitab laopidajale kõik duplikaadi või kauba väljastamisega kaasneda võivad nõuded (sh kolmandate isikute nõuded) ja kulud. Laopidaja võib selle katteks nõuda tagatist.

(6)  Kõik laopidajale duplikaadi väljastamise avaldusega seoses tekkinud kulutused hüvitab avalduse esitaja. Laopidaja võib nõuda enne avalduse rahuldamist ettemaksu.

§ 48. Laokirja aegumine

(1)  Kui laopidaja ei soovi laokirja kehtivuse lõppemisel enam kaupa laos hoida, kutsub ta viimase teadaoleva laokirja seadusliku valdaja kaupa ära viima.

(2)  Kui viimane laopidajale teadaolev laokirja seaduslik valdaja ei tule väljakutsumisest alates 14 päeva jooksul kaubale järele või tema valduses ei ole enam aegunud laokirja ning ta 14 päeva jooksul ei teavita laopidajat aegunud laokirja uuest valdajast ja aegunud laokirja uus valdaja ei ilmu selle ajavahemiku jooksul ise välja, on laopidajal õigus aegunud laokirjas märgitud kaup maha müüa. Müük toimub vastavalt § 30 sätetele.

(3)  Enne aegunud laokirjas märgitud kauba müümist avalikustab laopidaja oma kavatsuse müüa kaup, mille kohta on ringluses aegunud laokiri, avaldades vähemalt 14-päevase vahega kaks teadet üleriigilise levikuga päevalehes, nõudes aegunud laokirja valdajalt oma kohustuste täitmist.

(4)  Kui laokirja valdaja ei ole 14 päeva jooksul pärast viimast teadet välja ilmunud või kui ta on välja ilmunud, ent kauba äraviimise suhtes ei jõutud kokkuleppele, on laopidajal õigus kaup kohe maha müüa. Müük toimub vastavalt § 30 sätetele.

§ 49. Nõuete aegumisperioodi algus

Kauba täielikul hävimisel või kaotsiminekul algab aegumistähtaeg vastavalt §-le 31 päevast, mil laopidaja teatas hävimisest või kaotsiminekust viimasele teadaolevale laokirja seaduslikule valdajale, või kui laokiri ei ole enam selle isiku valduses ja ükski järgnev laokirja valdaja ei ole end laopidajale esitlenud, siis 7 päeva pärast kaotsimineku teate ilmumist üleriigilise levikuga päevalehes.

§ 50. II peatüki sätete kohaldamine

(1)  II peatüki sätted kohalduvad ainult laopidaja ja laokirja valdaja vahelistele õigussuhetele.

(2)  II peatüki sätete kohaldamine lõpeb hetkest, mil laokirja valdaja tagastab laokirja mis tahes põhjusel laopidajale. Sealtpeale kohaldatakse I peatüki sätteid, mis reguleerivad laopidaja ja hoiuleandja suhteid.

 

ELEA autokaubaveo üldtingimused

ELEA autokaubaveo üldtingimused

Kooskõlastatud Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga, Autoettevõtete Liiduga ja Eesti Rahvusvaheliste Autoettevõtete Assotsiatsiooniga,

kinnitatud ELEA juhatuse koosolekul 27.02.2007.

1. ÜLDIST
Käesolevate autokaubaveo üldtingimuste eesmärgiks on:
1.1.1.anda seadustega reguleeritud protsessidele tõlgendusi neis osades, kus erinevate tõlgendamiste võimalus on olemas, sealhulgas:
• lepingujärgse vastutuse tekkimine osapoolte vahel;
• veose eest vastutuse ülemineku (kaubasaatja-vedaja) aja ja koha kohta veoahelas;
• erinevate tegevuste „mõistliku aja“ konkretiseerimine (sealhulgas laadimis- ja veoajad);
• luua arusaam terminoloogiast.

1.1.2. reguleerida protsesse veoahelas, mida seadusandlusega ei ole reguleeritud
Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis kehtivad käesolevad tingimused. Käesolevad tingimused on koostatud lähtudes alltoodud seadusandlikest regulatsioonidest:
1) Veolepingu sõlmimise hetkel kehtivast Võlaõigusseaduse redaktsiooni nõuetest,
2) Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) nõuetest,
3) teede- ja sideministri 28. septembri 2000. a määrusest nr. 81 ja muudatustest 29. augustist 2002. a määrusega nr. 56 kehtestatud “Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskirjadest” ja Euroopa
Liidu veoste ohutuse tagamise standardist CEN 12195-1:2003 (E), ja on vastavuses veo toimumise hetkel kehtivatele Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustega.
Käesolevates autokaubaveo üldtingimustes käsitlemata valdkondades kehtivad punktis 1.1.2. alapunktides 1-3 loetletud regulatsioonid ning muud normatiivaktid.

2. MÕISTED

Saadetis
Saadetise all mõistetakse ühest lähtekohast ja ühelt kaubasaatjalt ning ühte sihtkohta ja ühele saajale, ühe veokirjaga saadetud kaupa, mis on laaditud ühte sõidukisse.
2.1.1. Pakkeühik
Pakkeühik on veopakendis lahutamatu kauba kogus.
2.1.2. Veopakend
Veopakend on kauba käsitlemise lihtsustamiseks ja veose ohutuse tagamiseks veoprotsessil. Veopakend peab võimaldama kauba kohtkindlat kinnitamist kaubaruumis.
2.1.3. Pisipakk
Pisipakiks loetakse saadetist, mille kogukaal ei ületa 35 kg ja mis koosneb ühest pakkeühikust. Pisipaki pakkeühiku pikkus ei ületa 2 m ja pikkus + ümbermõõt ei ületa 3 m.
2.1.4. Pakisaadetis
Pakisaadetiseks loetakse saadetist, mille kogukaal ei ületa 99 kg ning mis koosneb maksimaalselt kolmest pisipakist.
2.1.5. Väikesaadetis
Väikesaadetiseks loetakse saadetist, mille arvestuslik kogukaal on alla 2500 kg ja üldjuhul teostatakse vedu ümberlaadimisega.
2.1.6. Osakoorem
Osakoormaks loetakse saadetist, mille arvestuslik kogukaal on 2500 kg või enam ning millele lisaks mahub ja on võimalik laadida sõidukisse ka teisi saadetisi ja üldjuhul teostatakse vedu ilma ümberlaadimiseta.
2.1.7. Täiskoorem
Täiskoormaks loetakse saadetist, mis täidab kogu kaubaruumi, on antud veovahendi jaoks maksimaalselt lubatava kaaluga või kaubasaatja maksab kogu kaubaruumi kasutamise eest. Vedu teostatakse üldjuhul ilma
ümberlaadimiseta.
2.1.8. Konsolideeritud (ühitatud) saadetis
Konsolideeritud (ühitatud) saadetiseks loetakse erinevate saadetiste käsitlemist ühe saadetisena veoprotsessi mingites osades.

2.2. Saadetise arvestuslik kogukaal

Saadetise arvestusliku kogukaalu arvestamise aluseks on suurim alljärgnevatest näitajatest:
– saadetise brutokaal (saadetise kaal pluss pakend ja transportimise abivahend)
– 1 m3 (Cbm) = 333 kg
– 1 ldm (kaubaruumi jooksev laadimismeeter) =1850 kg

2.3. Laadimiskoht
Laadimiskohaks loetakse veokirjas märgitud aadressi, kus toimub saadetise peale- või mahalaadimine.
2.4. Laadimine
Laadimine hõlmab saadetise peale- ja mahalaadimist sõiduki külgedelt ja tagant. Pealelaadimiseks loetakse saadetise laadimist sõidukisse laadimiskohas mitte kaugemalt kui 6 meetrit sõidukist, õiget paigutamist ja
kinnitamist koormas. Mahalaadimiseks loetakse saadetise laadimist sõidukilt ja selle asetamist sõiduki kõrvale või estakaadile kuni 6 meetri kaugusele.
2.5. Laadimisaeg
Laadimisaega arvestatakse hetkest, kui sõiduk saabub laadimiskohta ja vedaja annab saatjale üle veokirja eksemplari või teavitab sõiduki saabumisest laadimisele.
Laadimisaeg lõpeb, kui veos on peale- või mahalaaditud ja juhile on tagastatud allkirjastatud veokirja eksemplar, vajadusel on üle antud muud veo teostamiseks vajalikud dokumendid ja sõiduk on valmis
ärasõiduks (st. furgoon on suletud, tent kinnitatud ning vajadusel plommitud).
2.6. Sõiduk
Sõiduk on auto või haagis, millega teostatakse kaubavedu.
2.7. Kaubaruum
Kaubaruum on sõiduki osa, kus veetakse kaupa. Kaubaruum on osa sõidukist või eraldiseisev ruum (näiteks treiler, haagis, konteiner), kuhu paigutatakse ja kinnitatakse kaup veo ajaks.
2.8. Kaubasaatja
Kaubasaatja on isik, kes tellib veoteenuse ja on vastutav veoraha tasumise eest.

3. VEOLEPING. LEPINGU SÕLMIMINE JA VEOTEENUSE TELLIMINE
3.1. Lepingu sõlmimisel lähtutakse üldjuhul Võlaõigusseaduse üldosa §§ -des 9 ja 10 kajastatud viisil pakkumus- nõustumus (ofert-aktsept) vormis.
3.2. Nõustumuse (aktsepti) esitamisega ja selle kättesaamisega vedaja poolt loetakse leping sõlmituks koos sellega kaasnevate kohustustega lepingupoolte poolt.
3.3. Veotellimus loetakse nõustumuseks (aktseptiks) juhul, kui ta vastab pakkumusele (oferdile) või eelnevalt kokkulepitud pikaajalise lepingu tingimustele, vastasel korral loetakse tellimus uueks pakkumuseks (vastuoferdiks).
3.4. Uue pakkumuse (vastuoferdi) korral loetakse veoleping sõlmituks saades esitatud veotellimusele kinnituse või saadetise veoks vastuvõtmisel.
3.5. Tellimus peab olema esitatud kirjalikult taasesitamist võimaldaval kujul ja sisaldama järgmiseid
andmeid:
1) saatja firma, aadress, telefon, kontaktisik;
2) andmed laadimiskoha kohta:
– pealelaadimiskoht, aeg, kontaktisik ja telefon;
– mahalaadimiskoht, aeg, kontaktisik ja telefon;
3) andmed saadetise kohta:
– kirjeldus ja pakendi liik,
– ohtlike kaupade puhul ÜRO number ja pakendigrupp (selle olemasolul);
– pakkeühikute arv;
– kauba brutokaal või kauba koguse väljendus teistes mõõtühikutes;
– muud tingimused kauba käsitlemise kohta;
4) märge veotasu maksmise kohta;
5) lunaraha kokkuleppe korral lunaraha suurus;
6) juhised kauba võimaliku tollivormistuse ning muude kaubaga seotud ametlike toimingute kohta;
7) eritingimused sõidukile (temperatuuri nõudmised, erinõuded ohtliku saadetise korral, tagaluuktõstuk, küljelt laetav, jne.). Kaubasaatja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja peab lisama veokirjale vajalikud ekspordidokumendid
ja/või saadetistega liituvad dokumendid ja/või juhendid.
3.6. Juhul, kui kaubasaatja soovib, et vedaja vahendab saadetisele veosekindlustuse, tuleb vastav soov selgelt välja tuua tellimuskirjas.
3.7. Veolepingu sõlmimist kinnitab kaubasaatja ja vedaja poolt allkirjastatud veokiri või samaväärset juriidilist jõudu omaval viisil muu allkirjastamine kasutades infotehnoloogilisi vahendeid.
3.8. Veoleping eeldab vaba ja ilma takistuseta liiklustingimusi ja seda, et vedu on võimalik teostada sõidukõlblikel ja vajalikku kandevõimet omavatel teedel.
3.9. Alljärgnevad saadetised võetakse vedamiseks vastu ainult erikokkuleppe (lepingu) alusel:
1) hinnalised esemed;
2) saadetised, mille veokorralduseks, laadimiseks või kinnitamiseks on vaja spetsiaalseadmeid või turvalahendusi;
3) saadetised, millel pakend puudub või pole piisav;
4) saadetised, mis võivad teisi saadetisi kahjustada;
5) saadetised, mille kõrgus on üle 2 meetri või pikkus üle 6 meetri või laius üle 2,40 meetri;
6) saadetised, mida ei saa vedada koos teiste saadetistega, kuigi kogused ja marsruut seda võimaldaks;
7) saadetised, mis põhjustavad tavalisest erinevat koormusjaotust (telje koormus, raskuskeskme asukoht jms.);
8) elusloomad;
9) taimed;
10) temperatuuride kõikumise suhtes tundlikud kaubad;
11) saadetised, mis kuuluvad ohtlike ainete klassi;
12) saadetised, mille puhul lepitakse kokku laadimise ja kohaletoimetamise tähtaeg (ajalubadus).
13) konsolideeritud saadetised;
14) postisaadetised;
15) saadetistega koos olevate dokumentide vedu (väljaarvatud seadusandlusega nõutud kohustuslikud dokumendid – nt. ohtliku saadetise dokumendid);
16) kõrgendatud riskiga saadetised (tubakas, alkohol, mobiilseadmed, IT-tehnika jms);
17) saadetised, mida ei ole võimalik veoprotsessis käsitleda tavapäraste kaubakäsitlusvahenditega
(vastukaalutõstuk, lavasiirdekäru);
18) ravimid ja medikamendid.
3.10. Toiduainete ja ohtlike (ADR) kaupade veol rakendatakse kehtivaid toiduainete ja ohtlike (ADR)
kaupade veo kohta antud eeskirju ja nendega seotud juhiseid.
3.11. Väljaspool tavapärast tööaega (tööpäeviti 8.00- 17.00) ja muude erivedude (s.h. kolimine, konteinerid
jms.) puhul lepitakse veotingimustes kokku iga juhtumi korral eraldi.
3.12. Ajalubadusega vedu on siduv, kui vedaja on seda selgesõnaliselt ja kirjalikult taasesitamist
võimaldaval kujul kinnitanud.

4. KAUBASAATJA KOHUSTUSED, VASTUTUS JA ÕIGUSED
4.1. Kaubasaatja peab looma tingimused saadetise üleandmiseks vedajale ja vastuvõtmiseks vedajalt, sealhulgas kindlustama juurdepääsu laadimiskohale, tagama juurdepääsutee sõidetavuse ja
laadimiskoha vastavuse järgmistele nõuetele:
– peatumise võimalus laadimiseks;
– laadimisala peab olema kõva kattega, sileda pinnaga, ilma kaldeta ja astmeteta;
– lastiruum peab jääma vedaja nägemisulatusse või peab olema tagatud sõiduki turvalisus jne.
4.2. Kaubasaatja on kohustatud hüvitama kõik kulud, mis tekivad seoses laadimiskohale juurdepääsuga (tasuline sissesõit, tasuline parkimine, saadetise loovutamiskulud tolliladudes, sadamates, raudtee- ja
lennujaamades, muud maksud ja ametlikud kulud).

4.3. Veose pakendamine ja tähistamine (markeerimine)

Kaubasaatja peab veose selle liiki ja kokkulepitud vedamise viisi arvestades pakkima selliselt, et veos oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks vedajale kahju.
4.3.1. Saadetise pakend peab võimaldama saadetise vedu koos teiste saadetistega, st. saadetis ei tohi kahjustada teisi saadetisi ja sõidukit ning peab võimaldama saadetisele laadida teisi saadetisi kogu
kaubaruumi kõrguse ulatuses, kui ei ole tegemist täiskoormaga või kokkulepitud teisiti.
4.3.2. Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku pakendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba säilimise laadimisel
ja veol. Samuti peab pakend tagama koorma püsimise sihtkohani ja välistama koorma raskuskeskme nihkumise. Väikesaadetised, mis oma omadustelt on paigaldatavad standardsetele
kaubaalustele, peavad olema neile paigaldatud.
4.3.3. Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt tähistatud ning sisaldama selgelt loetavat teavet saadetise identifitseerimiseks alljärgnevate andmetega:
1) saatja identifitseerimiseks vajalikud andmed
2) mahalaadimiskoha (vajadusel saaja) identifitseerimiseks vajalikud andmed ja aadress;
3) rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatusmärgid;
4) sõnades väljendatud hoiatus;
5) pakkeühiku kaal;
6) pakkeühiku number;
7) vajadusel pakkeühiku mõõtmed.
Tähistamine ei ole vajalik täiskoorma veol ühelt kaubasaatjalt ühte mahalaadimiskohta ühele saajale.
4.4. Osa- ja täiskoorma laadimis- ja kinnitamiskohustus on kaubasaatjal, saadetise üleandmine toimub kaubaruumis. Üldjuhul on vedaja kohustuseks viibida laadimise juures. Vedaja võib abistada kaubasaatjat
laadimisprotsessil, sellisel juhul tegutseb ta kaubasaatja nimel ja vastutusel.
4.5. Vedudel tenttreileriga on vedaja kohustatud avama trossid, ported, kaubaruumi külje- ja tagaluugid ning vajadusel tõstma üles tendi külgedelt ja/või tagant. Kui saadetist ei ole võimalik laadida ilma
treileri tendi mahavõtmiseta, on kaubasaatja kohustatud eemaldama ja tagasi paigaldama tenttreileri katuse, raamistiku ning tendi, sealjuures järgides vedaja instruktsioone.
4.6. Kaubasaatja peab laadimise teostama veohinna sisse arvestatud maksimaalse laadimisaja piires ühe sõiduki kohta alljärgnevalt (aluseks arvestuslik kogukaal):
pakisaadetis kuni 10 min
väikesaadetis kuni 20 min
Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see veokirjas ning iga järgnev alustatud 15 min kuulub eraldi tasustamisele.
Osa- ja täiskoormate puhul:
saadetis arvestusliku kogukaaluga 2,5 t – 5 t kuni 30 min
saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 5 -10 t kuni 45 min
saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 10 t kuni 45 min iga 10tonni kohta
Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see veokirjas ning iga järgnev alustatud 30 min kuulub eraldi tasustamisele.
Laadides ühest laadimiskohast rohkem kui ühe saadetise, lähtutakse laadimisaja arvestamisel summeeritud arvestuslikust kogukaalust.
4.7. Kaubasaatja võib keelduda saadetise üleandmisest vedajale :
1) kui vedaja poolt temale valmis seatud sõiduk ei vasta kas kandevõime, tehnilise korrasoleku, kaubaruumi mahutavuse ja / või varustuse poolest tellitud sõidukile, välistades sellega veolepingus kokkulepitud tingimuste täitmise võimaluse;
2) kui sõiduk polnud valmis kokkulepitud kuupäeval, ajal ja kohas.
Kaubasaatjal, kes lõpetab veolepingu märgitud põhjustel, on õigus kompensatsioonile temale tekitatud tõestatud materiaalse kahju eest, kuid mitte rohkem, kui kokku lepitud veotasu ulatuses juhul, kui vedajapoolne kohustuste mittetäitmine oli põhjustatud kaubasaatja kontrolli alla mittekuuluvatest asjaoludest.
Kaubasaatjal on tellitud veo äraütlemisôigus kuni selle hetkeni, kui vedaja ei ole alustanud tellimuse täitmist. Kui vedaja on alustanud tellimuse täitmist ning tellimus tühistatakse, on vedajal õigus
kompensatsioonile, mis katab tema põhjendatud kulutused, kuid mitte rohkem kui kokkulepitud veotasu.

5. VEDAJA KOHUSTUSED, VASTUTUS JA ÕIGUSED
5.1. Vedaja vastutus laadimisprotsessil.
– Vedaja kontrollib saadetise välist seisundit, tähistust, pakkeühikute arvu ja võrdleb neid veokirjas esitatud andmetega. Juhul, kui ei ole võimalik kontrollida või andmed ei vasta veokirjas esitatule, siis vedaja teeb sellekohase põhjendatud märkuse veokirja kõigile eksemplaridele.
– Pisipaki ja pakisaadetise laadimine toimub vedaja poolt, kusjuures nimetatud saadetised toimetatakse “käest kätte” kaubasaatja poolt näidatud kohale hoone esimesel korrusel.
– Väikesaadetise laadimine toimub võimaluse korral vedaja poolt. Vedaja vastutab oma tegevuse eest kaubaruumis ja tagaluugil. Juhul, kui vedaja osaleb laadimisprotsessis väljaspool
kaubaruumi, tegutseb ta kaubasaatja nimel ja vastutusel.
5.2. Vedaja peab tagama koormakinnitusrihmade olemasolu vastavalt standardvarustusele, arvestusega 1 koormakinnitusrihm igale aluse reale pluss viimasel real 2 koormakinnitusrihma. Juhul, kui saadetise
iseloom nõuab spetsiaalseid kinnitusvahendeid või täiendavaid koormakinnitusrihmu, siis vastutab kaubasaatja nende olemasolu eest, kokkuleppel võib vedaja abistada täiendavate kinnitusvahendite hankimisel.
5.3. Vedajal on õigus valida saadetise transportimiseks sobiv sõiduk, kaubaruum ja veomarsruut ning vastavalt oma valikule vedada saadetis, kas otseveo korras või ümberlaadimisega.
5.4. Vedaja võib keelduda veoülesandest:
1) kui kaubasaatjal ei ole võimalik saadetist üle anda eelnevalt kokku lepitud ajal, kohas ja tingimustel ning vedaja keeldumine on õigustatud teiste ülesannete tõttu, mis ei luba tal antud saadetise vastuvõtmist edasi lükata või kui pole enam võimalik kinni pidada veolepingus toodud kohaletoimetamise tähtajast;
2) kui kaubasaatja ei kinnita vedaja poolt veokirjale tehtud märkusi. Vedajal, kes lõpetab veolepingu nimetatud põhjustel, on õigus tehtud kulutuste hüvitamisele kuid mitte rohkem, kui kokkulepitud veotasu ulatuses juhul, kui saatjapoolne kohustuste mittetäitmine oli põhjustatud vedaja kontrolli alla mittekuuluvatest asjaoludest.

5.5. Kui saaja keeldub saadetist mahalaadimiskohal vastu võtmast on vedajal õigus nõuda kaubasaatjalt tehtud lisakulutuste hüvitamist.
5.6. Juhul, kui kaubasaatja soovib saadetise ümberadresseerimist veokilt maha laadimata, tähendab see uue veolepingu sõlmimist. Vedajal on õigus keelduda uue lepingu sõlmimisest ning ta võib nõuda saadetise
mahalaadimist.
5.7. Juhul, kui vedaja märkab veotegevuse mistahes etapis, et saadetise kogukaal on suurem kui kaubasaatja poolt deklareeritud kogukaal, on tal õigus üleliigne koorem kaubasaatja kulul ja riskil viivitamatult maha laadida.
5.8. Juhul, kui veose kogukaal ei ületa normatiivaktidega lubatud arvestuslike kogukaalude piirnorme, kuulub kaubasaatja poolt veokirjas deklareeritud arvestuslikku kogukaalu ületava koorma vedu maksustamisele
kahekordse tariifi järgi.
5.9. Kaubasaatja on kohustatud kompenseerima vedajale kõik trahvid ja lõivud, mis on vedaja käest sisse nõutud seoses kaubasaatja poolt saadetise kogukaalu ebaõige näitamisega või muu saadetise kohta antud
ebaõige informatsiooniga.
5.10. Vedajal on õigus saadetis kaubasaatja kulul viivitamatult maha laadida ja lasta ladustada, kokku koguda või hävitada, kusjuures kaubasaatja kannab ka kõik tekkinud kulud, alljärgnevatel juhtudel:
1) juhul, kui veoprotsessis avastatakse koormas ohtlikke aineid või ohtlikke jäätmeid, millest vedajat enne koorma kaubasaatjalt vastuvõtmist ei olnud korrektselt informeeritud;
2) kaubasaatja pole varustanud vedajat kõikide ohtlike kaupade vedamiseks vajaminevate dokumentidega, sealhulgas – kui veokit või konteinerit veetakse teatud osas mööda merd – ka
laevakompaniide poolt nõutavate pakenditõenditega;
3) ohtlike kaupade klassifikatsioon, pakkimine ja/või tähistamine on leitud olevat mittevastav nende
vedu reglementeerivate normidega.
5.11. Vedaja keeldub kaubasaatja mistahes juhistest, kui need toovad kaasa sõidu aega ja – kiirust või autojuhi
töö- ja puhkeaega sätestavate normide rikkumise.

6. VEO EEST TASUMINE
6.1. Juhul, kui teisiti ei ole kokku lepitud, siis tuleb veo ja veoga kaasnevate teenuste ja kulutuste eest tasuda saadetise üleandmise hetkeks.
6.2. Kaubasaatja, kui vedajale ülesande andja on kohustatud tasuma, sõltumata veotasu maksmise kokkuleppest, veo eest ja muud maksud juhul, kui saaja ei ole saadetist lunastanud või on keeldunud veotasu maksmisest või kui ta ei ole võimeline veo eest tasuma. Kiiresti rikneva või väheväärtusliku saadetise veokulud tuleb tasuda ettemaksu korras.
6.3. Juhul, kui tööülesanne, mille vedaja on vastu võtnud, katkestatakse vedajast sõltumatutel asjaoludel (nt.streik, tööseisak jms.), on vedajal õigus saada enda poolt tehtud töö ja kulutuste eest kompensatsiooni.
6.4. Veoraha arvestatakse igale saadetisele eraldi vastavalt arvestuslikule kogukaalule. Saadetise eest, mis nende erikuju või halva pakkekvaliteedi tõttu on raskesti laaditavad ja mille puhul ei ole võimalik tavaline koorma komplekteerimine koos teiste saadetistega, arvestatakse veoraha kaubaruumi jooksva meetri järgi.
6.5. Veoraha arvestamisel võetakse aluseks saadetise reaalsed andmed.
6.6. Saadetise kogukaal, mille põhjal arvestatakse veoraha, ümardatakse alati ülespoole, kusjuures :
pakisaadetis 1 kg täpsusega;
saadetis arvestusliku kogukaaluga alla 1000 kg – täpsusega 10 kg;
saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 1000 kg – täpsusega 100 kg.
6.7. Lisatasud ja muud maksed
– Lisaks tegelikule veokulule nõutakse sisse eraldi muud veoga liituvad kulutused vastavalt kehtivatele hinnakirjadele või tegelikele kuludele (sealhulgas tasu täiendavate kinnitusvahendite eest ja tasu allkirjastatud veokirja tagastamise eest).
– Kui veetakse veoseid, mis kas täielikult või osaliselt sisaldavad ohtlikke aineid, siis selle eest on ette nähtud lisatasu.
– Laadimise aja ületamise eest nõutakse sisse ootetasu.
– Kirjaliku meeldetuletuse saatmine võib olla tasuline vastavalt vedaja hinnakirjale.
– Keelatud on kaubasaatja poolne tasaarvestus ka siis, kui kaubasaatjal on nõudeid vedaja vastu.
– Kõik mittetähtaegselt tasumata arvete sissenõudmisel tekkivad kulutused kannab võlgnik.
– Juhul, kui nõude täitmise tähtaeg on saabunud, on võlausaldajal õigus tema valdusesse sattunud võlgniku vallasasju pandiga koormata.
6.8. Lunaraha. Vedaja võtab endale lunaraha sissekasseerimise üle järelvalvekohustuse ainult siis, kui selles on eelnevalt kirjalikult kokku lepitud ja selle kohta on eraldi märge saadetise veodokumendil ja kui
lunaraha summa ja makseviis on selgelt välja toodud ning määratletud. Vedajal on õigus nõuda selle eest lisatasu, samuti ka kõigi sellega seonduvate lisakulude katmist.

7. NÕUETE ESITAMINE
Pretensioonide ja nõuete esitamisel lähtutakse Võlaõigusseaduse ja CMR konventsiooni poolt kehtestatud korrast. Nõuded tuleb esitada kirjalikult koos nõuet tõendavate dokumentidega. Nõuete rahuldamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud rahvusvahelistest lepingutest.

Asutajaliikmed

 

EEA asutamiskoosolek toimus 6. detsembril 1995 aastal RAS Logistika Maja saalis, Tartu mnt. 13, Tallinnas.

Juhatusse valiti järgmised liikmed:

Juhatuse esimees: Meelis Arumeel (AS Balti Transport)

Juhatuse aseesimees: Jüri Suursoo (Tallinna Autoveod AS)

Juhatuse liikmed: Karli Lambot (Estonian Air Cargo AS)

                           Alar Lõhmus (ASG Eesti AS)

                           Mati Tamme (Meoni Parsek)

                           Toomas Teramäe (Auto Ekspress)

                           Peeter Veegen (DGSH Eesti AS)

 

Peasekretär:        Ain Kiisler

 

2005

 

2005.a. Üldkoosolekul valiti EEA seitsmeliikmelisse juhatusse:

juhatuse esimees:

Vallo Arumäe (Balti Logistika AS)

aseesimees:

Kuno Väin (Reval Logistik AS))

juhatuse liikmed:

Meelis Arumeel (Schenker AS)
Alar Lõhmus (KLG Eesti AS)
Jaan Lepp (DFDS Transport AS)
Andres Matkur (Air Cargo Estonia AS)
Teet Tammiste (ESTMA OÜ)

Asendusliikmed:

 

 

 

EEA peasekretär:

Jüri Eerik (Contimer OÜ)

Janek Johanson (Baltic Logistic System Eesti AS)

Ants Ratas (CF&S Agentide AS)

 

Kersti Kraas

2007

 

2007.a. Üldkoosolekul valiti EEA seitsmeliikmelisse juhatusse:

juhatuse esimees:

Karli Lambot (ACE Logistics Estonia AS)

aseesimees:

Raido Rebane (Club Shipping OÜ)

juhatuse liikmed:

Meelis Arumeel (Schenker AS)
Vallo Arumäe (Balti Logistika AS)
Mati Kärt(DHL Estonia AS)
Jaan Lepp (DSV Transport AS)
Alar Lõhmus (KLG Eesti AS)

Asendusliikmed:

 

 

EEA Peasekretär:

Roman Loov (SP Transit Eesti AS)

 

 

Kersti Kraas

2009

 

2009 a. üldkoosolekul valiti seitsmeliikmelisse juhatusse järgmised liikmed:

juhatuse esimees:

Raido Rebane (Club Shipping OÜ)

aseesimees:

Mati Kärt (DHL Estonia AS)

juhatuse liikmed:

Katrin Altmets (Schenker AS)

Vallo Arumäe (Balti Logistika AS)

Jaan Lepp (DSV Transport AS)

Risto Merisalu (Itella Logistics AS)

Karli Lambot (Ace Logistics AS)

Asendusliikmed:

 

 

 

ELEA peasekretär:

Tarmo Tael (DPD Eesti AS)

Mihhail Zhigalin (NTN Eesti AS)

Mart Melles (Unieveem Eesti AS)

 

Katrin Raie

2010

 

Alates 2010 a. aprillist kuuluvad seitsmeliikmelisse juhatusse:

juhatuse esimees:

Karli Lambot (ACE Logistics Estonia AS)

aseesimees:

Risto Merisalu (Itella Logistics OÜ)

juhatuse liikmed:

Katrin Altmets (Schenker AS)
Vallo Arumäe (Balti Logistika AS)
Tarmo Tael (DPD Eesti AS)
Mihhail Zigalin (NTN EST AS)
Mart Melles (Unieveem Eesti AS)

Asendusliikmed:

 

 

 

ELEA peasekretär:

Toomas Orutar (Logistika Pluss OÜ

Dmitri Redkin (Contimer OÜ)

Alvar Tõruke (DSV Transport AS)

 

Katre Kasepõld

 

Juhatuse otsused:

 

 

ELEA Juhatus

 

Vastavalt põhikirjale suunab ELEA tegevust kaheks aastaks valitav juhatus, kes määrab enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

ELEA juhatus on 7-liikmeline. Juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Ühingu igapäevatööd korraldab peasekretär.